Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Beroepschrift

Aan het college van Beroep Studiefinanciering
Postbus 646
9700 AP Groningen

naam en voorletters ______________________________________________________

adres __________________________________________________________________

postcode en woonplaats ___________________________________________________

geboortedatum ___________________________________________________ m/v

correspondentienummer ___________________________________________________

Hierbij teken ik beroep aan tegen de hierbij gevoegde beslissing d.d. 19. van de Informatiebeheer Groep.

In deze beslissing geeft de Informatiebeheer Groep te kennen dat __________________ _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Hiermee ben ik het niet eens omdat __________________________________________ _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Datum - - - 19 Handtekening

_____________________________________

aantal bijlagen

___________________________________________________