Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Bezwaarschrift

 

Aan Informatie Beheer Groep
Produktgroep Bezwaar, Beroep en Juridische zaken
Postbus 50081
9702 EA Groningen

naam en voorletters ______________________________________________________

adres __________________________________________________________________

postcode en woonplaats ___________________________________________________

geboortedatum ___________________________________________________ m/v

correspondentienummer ___________________________________________________

Hierbij maak ik bezwaar tegen de hierbij gevoegde beschikking d.d. - - 19 van de Informatiebeheer Groep.

In deze beschikking geeft de Informatiebeheer Groep te kennen dat __________________ _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Hiermee ben ik het niet eens omdat __________________________________________ _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Datum ............................ 20........ Handtekening

_____________________________________

aantal bijlagen

___________________________________________________