Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Verzoekschrift

 

Aan de voorzitter van het College van Beroep Studiefinanciering
Postbus 646
9700 AP Groningen

naam en voorletters ______________________________________________________

adres __________________________________________________________________

postcode en woonplaats ___________________________________________________

geboortedatum ___________________________________________________ m/v

correspondentienummer ___________________________________________________

Hierbij verzoek ik u mij een voorlopige voorziening toe te kennen in de vorm van ______

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ik heb op (datum) ............19..... een Bezwaarschrift ingediend bij de Informnatie Beheer Groep, waarvan een copie bijgevoegd.

Dit beroep is bij uw college bekend onder nummer ..............

Bij deze voorlopige voorziening is grote spoed geboden omdat ___________________ ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Datum ............................ 19........ Handtekening

_____________________________________

aantal bijlagen

___________________________________________________