Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

 

MODEL KLACHT


Aan de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement........................................................(adres).........................(postcode en plaats)

Plaats, datum

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij dien ik een klacht in tegen de heer (of: mevrouw) Mr...................... .(naam van de advocaat/procureur),
kantoorhoudende op het adres.............................te....................... (plaatsnaam).

Mijn personalia zijn:....................................(eventueel ook functie vermelden)

Ik meen dat Mr..........(naam advocaat/procureur) is tekortgeschoten omdat............................................................... (hier uiteenzetten waarom het gedrag klachtwaardig wordt geacht).

Hoogachtend,

............
(handtekening)


MODEL BEROEPSCHRIFT


Aan het Hof van Discipline
Postbus 85005
3508 AA Utrecht


Plaats, datum

Geacht College,

Hierbij kom ik in hoger beroep van de beslissing van de Raad van Discipline te...............van........................ (datum invullen).

Deze beslissing leg ik hierbij in zesvoud over, terwijl ik voorts een zevental afschriften van deze memorie bijvoeg.

Met de beslissing van de Raad van Discipline kan ik mij niet verenigen omdat...................................................................... (zo duidelijk en volledig mogelijk opnemen, welke bezwaren u heeft tegen de beslissing van de Raad van Discipline).

Ik ben bereid het bovenstaande toe te lichten.

Ik verzoek u de beslissing waarvan beroep te vernietigen en...................................................................... (bijvoorbeeld: de ingediende klacht alsnog gegrond te verklaren).


Hoogachtend,.....naam