Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

minicare.gif (2178 bytes)

Algemene voorwaarden Advocare abonnement

inhoud

 

Totstandkoming

1. Voorzover tussen de advocaat en een abonnee niet anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden op alle werkzaamheden door de advocaat van toepassing. De advocaat kan slechts bij de totstandkoming van deze overeenkomst bijkomende (algemene) voorwaarden betreffende zijn dienstverlening van toepassing verklaren, uitsluitend voorzover onderwerpen niet reeds in de onderhavige voorwaarden zijn geregeld.

2. Op alle werkzaamheden van de advocaat zijn tevens de regelen van de Advocatenwet en de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten van toepassing.

3. Een overeenkomst met de advocaat komt tot stand na schriftelijke acceptatie door de advocaat en rechten uit het abonnement treden in werking na ontvangst van het jaarlijkse abonnementsgeld door de advocaat.

4. Een abonnement geldt slechts voor de (rechts)persoon op wiens naam het abonnement is afgesloten. Het abonnement is niet overdraagbaar.

5. Het abonnement geldt voor een periode van 12 maanden vanaf de eerste dag na de acceptatie en wordt telkens met dezelfde periode verlengd, tenzij de abonnee of de advocaat het abonnement schriftelijk een maand voor aanvang van de nieuwe jaartermijn heeft opgezegd.

6. Een abonnement van Advocare geeft recht op juridische advisering met betrekking tot de onderneming van de abonnee waarvoor dit abonnement is afgesloten. De abonnee kan adviezen inroepen door middel van telefonische verzoeken, dan wel per briefbestelling, facsimile of per e-mail.

Advocare  advisering

7. De advocaat zal de abonnee de ontvangst van het verzoek om advisering bevestigen. De advocaat zal op een verzoek om advies op een zo kort mogelijke termijn advies verstrekken. De advocaat is gerechtigd een verzoek om advies drie etmalen in beraad te houden, in welk geval hij de abonnee daarvan in kennis stelt.

8. Advocare adviezen worden door de advocaat verstrekt op een wijze en vorm te bepalen door de advocaat voorzover het belang van de abonnee zich daartegen niet verzet. De abonnee zal alle voor de advisering en voor het verrichten van werkzaamheden benodigde gegevens en inlichtingen verschaffen. Adviezen en werkzaamheden van de advocaat worden daarop gebaseerd, waarbij wordt uitgegaan van de juistheid en de volledigheid van de door de abonnee verstrekte gegevens. Adviezen worden gegeven op ad hoc basis, geven geen garantie over toekomstige ontwikkelingen, en hebben uitsluitend betrekking op het de abonnee betreffende geval. Adviezen worden uitsluitend gegeven voor de juridische aangelegenheden die de onderneming van de abonnee betreffen en die op het moment van de adviesaanvraag spelen.

9. Het uitbrengen van Advocare adviezen, en alle werkzaamheden die de advocaat in verband daarmee verricht, zullen niet in rekening worden gebracht.

10. Voorzover kosten dienen worden gemaakt in verband met het uit te brengen advies, zoals onder andere leges van openbare registers, zal de advocaat de abonnee daarover vooraf informeren.

Vertrouwelijkheid en communicatie

11. Alle informatie, in welke vorm ook door de abonnee aangereikt, wordt door de advocaat vertrouwelijk behandeld. De abonnee is ermee bekend dat correspondentie of andere dataoverdracht door middel van e-mail wordt verricht via onbeveiligde datanetwerken, waarover de advocaat geen controle uitoefent of die zij anderszins kan beÔnvloeden of beveiligen. De advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de abonnee direct of indirect veroorzaakt als gevolg van gebruik door derden van informatie die op onrechtmatige wijze door derden werd verkregen via het netwerk, dan wel, indien verkregen door fouten van netwerkbeheerders, op onrechtmatige wijze gebruikt door derden. Indien de abonnee gebruik maakt van e-mail zal de advocaat in zijn antwoord eveneens gebruik maken van e-mail, tenzij de abonnee uitdrukkelijk aangeeft gebruik te willen maken van een ander communicatie middel.

Overige werkzaamheden

12. Alle advieswerkzaamheden en overige verrichtingen anders dan de Advocare adviezen bedoeld in artikel 7 en 8 worden na overleg en in opdracht van de abonnee volgens het geldende uurtarief alsmede de voor de uitvoering noodzakelijke kosten in rekening gebracht. De advocaat is gerechtigd voor deze (advies) werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten een voorschot te vragen.

13. De abonnee stemt ermee in, dat de advocaat de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid zonodig laat uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

14. De abonnee kan verzoeken tot hantering van de vaste prijsregeling voor bepaalde procesverrichtingen, zoals neergelegd in de regeling ` de advocaat -fixed price - regeling’. Indien de advocaat instemt met dit verzoek zullen uitsluitend de prijzen en kosten genoemd in deze regeling gelden.

15. Eventuele werkzaamheden met betrekking tot lopende procedures, waarop de `de advocaat -fixed price - regeling’ van toepassing is zullen na afloop van het abonnement, voorzover die werkzaamheden worden verricht na afloop daarvan, tegen een uurtarief van 125% van het tijdens de abonnementsduur door de advocaat gehanteerde uurtarief worden gedeclareerd.

16. Verzoeken tot advisering of proceshandelingen met betrekking tot geschillen tussen abonnees of zij die in de afgelopen twee jaar abonnee waren worden niet in behandeling genomen.

17. Het abonnement is niet van toepassing op advies- en proceswerkzaamheden waartoe reeds opdracht werd gegeven vÚÚr de totstandkoming van het abonnement.

18. De advocaat is gerechtigd bepaalde werkzaamheden en te weigeren voor geschillen en rechtsvragen die reeds bestonden voor de totstandkoming van het abonnement.

19. De advocaat is gerechtigd bepaalde werkzaamheden zonder opgaaf van redenen te weigeren. In geval de advocaat zonder opgaaf van redenen een opdracht weigert uit te voeren, is de abonnee gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Bij tussentijds beŽindiging door de abonnee op deze grond zal het abonnementsgeld volledig worden gerestitueerd.

20. De advocaat behoudt zich het recht voor het abonnement met directe ingang te beŽindigen, zonder restitutie van reeds betaald abonnementsgeld, indien de abonnee op oneigenlijke wijze gebruik maakt van het abonnement. In dat geval worden alle door de abonnee nog verschuldigde bedragen direct opeisbaar.

Betaling

21. De abonnee is een jaarlijks abonnementsgeld verschuldigd. De advocaat stelt jaarlijks opnieuw het abonnementsgeld vast. Indien dit echter een wijziging van meer dan 10% betreft, kan de abonnee het abonnement binnen 30 dagen van ontvangst van de kennisgeving tot tariefsverhoging met onmiddellijk ingang opzeggen.

22. Betaling van alle facturen dient zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoud de advocaat zich het recht voor het verlenen van adviezen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten. Voorts zal gedurende de periode dat de abonnee in gebreke is - in plaats van het de advocaat uurtarief - het gewone kantoortarief gelden, zijnde 125% van het door de advocaat gehanteerde uurtarief, zonder enige korting.

23. Indien de abonnee niet volledig of niet op tijd tot betaling van een gezonden factuur overgaat, zal de abonnee wettelijke rente verschuldigd zijn. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de abonnee, waarvan de buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van Euro 150,-. De advocaat kan de onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Aansprakelijkheid

24. De aansprakelijkheid van de advocaat jegens de abonnee en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat in het desbetreffende geval aanspraak geeft,

Klachten en Geschillen

25. Een klacht over de verleende dienst zal in eerste instantie schriftelijk bij de advocaat worden ingediend. De advocaat zal binnen 14 dagen met de abonnee overleg voeren, en zal binnen 21 dagen een voorstel doen om de klacht weg te nemen, dan wel de klacht afwijzen. De advocaat zal in beide gevallen de abonnee hierover schriftelijk inlichten.

26. In geval een klacht niet werd weggenomen, niet aan de bezwaren tegemoet werd gekomen of een klacht onjuist werd behandeld, zal de abonnee tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie gerechtigd zijn de klacht schriftelijk voorleggen aan de geschillencommissie Advocatuur te Den Haag, Postbus 90600 (2509 LP).

27. Elk overig geschil dat zich voordoet tussen de abonnee en de advocaat zal worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur te Den Haag of, indien deze zich niet bevoegd acht, de Orde van Advocaten. Op alle geschillen tussen de advocaat en de abonnee is het Nederlandse recht van toepassing.

 


 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen