Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Bescherming van persoonsgegevens


Inleiding: Omdat het steeds makkelijker is uw gegevens te gebruiken, ontstaat er behoefte aan betere regels. Deze regels moeten waarborgen dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.  Hierna kunt u lezen welke plichten er bestaan voor organisaties die uw gegevens verwerken. Daarna wordt ingegaan op de rechten die u dankzij de nieuwe wet heeft. Tot slot wordt uitgelegd wat u kunt doen als u uw gegevens wilt beschermen.


inhoud

 

inleiding

U bent een bekende Nederlander. Heeft u zich wel eens afgevraagd bij hoeveel organisaties uw gegevens bekend zijn? Waarschijnlijk komen uw gegevens in enkele honderden bestanden voor. Daardoor bent ook u een bekende Nederlander!

Uw gegevens zijn bekend bij de gemeente en de belastingdienst. Dat zal u niet verbazen. Ook uw huisarts kan over uw gegevens beschikken zodat u snel en goed behandeld kunt worden. En uw werkgever kan prestaties aan de hand van het personeelsdossier beoordelen. Maar ook veel andere organisaties beschikken over persoonlijke gegevens. U staat bijvoorbeeld ingeschreven bij een bibliotheek of heeft een informatiefolder aangevraagd bij een bedrijf. Misschien heeft u meegedaan aan een prijsvraag of een enquÍte.

Waarschijnlijk heeft u niks te klagen over de manier waarop organisaties uw gegevens gebruiken. Misschien profiteert u van de extra service die u krijgt via een klantenkaart of stelt u prijs op de informatie die u ontvangt. Maar tegenwoordig is het voor organisaties steeds makkelijker uw gegevens op verschillende manieren te gebruiken of aan anderen te verstrekken, vooral door het gebruik van informatie- en communicatietechnologie. Daardoor kunt u niet altijd overzien wat er met uw gegevens gebeurt. Toch is het belangrijk dat uw gegevens goed beschermd zijn.

De wet bescherming persoonsgegevens

De mogelijkheden die de techniek ons biedt, mogen niet ten koste gaan van uw privacy. Integendeel, techniek moet uw gegevens juist beschermen. U moet er immers op kunnen vertrouwen dat uw gegevens betrouwbaar en zorgvuldig worden vastgelegd. De overheid vindt het belangrijk dat u zicht houdt op het gebruik van uw gegevens. Daarom is er, vanaf 1 september 2001, een nieuwe wet die dit regelt, de Wet bescherming persoonsgegevens.

Een organisatie mag uw gegevens alleen verzamelen en verder verwerken als daar een goede reden voor is of als u zelf toestemming heeft verleend. Een voorbeeld van zo’n goede reden is het nakomen van een overeenkomst: een telefoonmaatschappij legt uw gegevens vast voor het opstellen van een rekening. Ook een wettelijke verplichting kan een goede reden zijn om gegevens vast te leggen: zo is uw werkgever verplicht gegevens af te staan aan de Belastingdienst. Het verzamelen en gebruiken van gegevens moet verder een vooraf bepaald doel dienen. Een bank bij wie u een betaalrekening heeft, mag u daarom aanbiedingen doen voor het sparen of lenen van geld bij de bank.

Hierna kunt u lezen welke plichten er bestaan voor organisaties die uw gegevens verwerken. Daarna wordt ingegaan op de rechten die u dankzij de nieuwe wet heeft. Tot slot wordt uitgelegd wat u kunt doen als u uw gegevens wilt beschermen.

Informatieplicht

Alle organisaties die uw gegevens gebruiken, hebben de plicht om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Daarnaast hebben zij ook een informatieplicht. Dit betekent dat zij aan u moeten laten weten wat zij met uw gegevens gaan doen. Krijgt u geen informatie over het gebruik van uw gegevens, vraag er dn naar bij de betreffende organisatie. U heeft recht om te weten waarvoor uw gegevens worden gebruikt!

Gegevens inzien, verbeteren of verwijderen

De wet geeft u een aantal rechten. U heeft het recht gegevens in te zien die een instantie over u heeft. U kunt een organisatie om een kopie van uw gegevens vragen. Zo kunt u bijvoorbeeld nagaan waarom een bedrijf weigert een product op krediet te leveren. Misschiend weigert een bedrijf u omdat bij u in de buurt veel wanbetalers wonen. Ook kan een afwijzing te maken hebben met informatie over uw eigen financiele positie. Een bedrijf moet kunnen aangeven waarom u als klant geweigerd wordt. Als uw gegevens niet juist of verouderd zijn, kunt u een bedrijf schriftelijk verzoeken die te verbeteren of te laten verwijderen.

Wat kunt u zelf doen om uw gegevens te beschermen?

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, of uw gegevens wilt inzien of verbeteren, kunt u schrijven naar de organisatie die over uw gegevens beschikt. Het gebruik van uw gegevens voor bijvoorbeeld geadresseerde reclame en fondsenwerving kunt u blokkeren. U krijgt bijvoorbeeld een brief met een aanbieding van een bedrijf of u wordt gevraagd geld te geven voor een goed doel. U kunt van die organisatie verlangen dat zij uw gegevens niet meer gebruiken om u te benaderen. Meestal is het voldoende als u dit per brief vraagt.

Mocht u met de Organisatie echter niet tot een goede oplossing komen, dan kunt u het College bescherming persoonsgegevens vragen te bemiddelen. Het College is de opvolger van de Registratiekamer en ziet toe op naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Dit geldt natuurlijk ook voor gegevens die de overheid van u heeft. Maar u kunt het gebruik van uw gegevens door de gemeente of andere overheidsinstanties meestal niet verbieden. De meeste overheidsinstanties leggen uw gegevens namelijk vast op grond van een wettelijke verplichting. Zo is de gemeente verplicht uw gegevens vast te leggen in de gemeentelijke basisadministratie en ook bij de Belastingdienst staat u verplicht geregistreerd.

Van alle overheidsorganisaties mag u verwachten dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.Tegelijkertijd kunnen en mogen ook andere organisaties gebruikmaken van de gegevens die de overheid van u heeft, zij het onder strikte wettelijke voorwaarden. Wanneer u wilt dat andere organisaties niet over uw gegevens beschikken, dan kunt u de gemeente vragen naar de mogelijkheden om deze af te schermen. Hierover kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie?

Voor algemene informatie en het aanvragen van brochures, kunt u contact opnemen met de telefonische informatielijn van de gezamenlijke ministeries:

Postbus 51 Infolijn
Telefoon 0800 — 8051 (gratis)
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur
Internet: http://www.postbus51.nl
E-mail: webmaster@postbus51.nl

U kunt ook contact opnemen met:

Ministerie van Justitie
Directie Voorlichting, Afdeling in- en externe communicatie
Postbus 20301
2500 EH Den haag
Telefoon 070 — 370 6850
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur
Internet: http://www.minjust.nl
E-mail: voorlichting@best-dep.minjust.nl
College bescherming persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Internet: http://www.cbpweb.nl

 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen