Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

minicare.gif (2178 bytes)

ADVOCARE® `fixed-price' - tarieven

inhoud
 1. Wanprestatie / onrechtmatige daad
 2. Incassozaken
 3. Faillissement
 4. Goederenrecht
 5. Procedures betreffende bewaring van rechten
 6. Arbeidsovereenkomst
 7. Huurgeschillen bedrijfsruimte
 8. Bestuursrechtelijke procedures
 9. Overig
 10. Korting
 11. Advieswerkzaamheden
 12. Overige kosten en belastingen
 13. Procureurskosten
 14. Deurwaarderskosten
 15. Kosten van getuigen, deskundigen etc.
 16. Griffierechten
 17. Incassowerkzaamheden
 18. Betalingen

Alle prijzen zijn geldig tot 1 januari 2007.1

1 - Wijziging in bijkomende kosten zoals griffierechten, procureurstarieven, deurwaarderstarieven worden doorberekend vanaf de datum van wijziging van die tarieven

---------------- § 1 ------------------

WANPRESTATIE / ONRECHTMATIGE DAAD

voor eisende partij 2.758,-1
voor gedaagde partij 2.239,-1

1 - exclusief opslag/korting wegens belang: (belang - 1.1797,-) /10 = opslag/korting

----------- § 2 -----------

INCASSOZAKEN

Alle incassowerkzaamheden worden geaccepteerd volgens onze incassovoorwaarden, inhoudende dat op basis van kosten wordt gewerkt. Bij een belang van meer dan 15.000,- worden de kosten van de procedure (zie § 12) vooraf in rekening gebracht. Honorarium is afhankelijk van het uiteindelijk geïncasseerde of door debiteur betaalde bedrag volgens bijgaande staffel, de z.g.n. `Incassokosten'1:

over de eerste 3.000,- 15%
boven dat bedrag tot 6.000,- 10%
boven dat bedrag tot 15.000,- 8%
boven dat bedrag tot 60.000,- 5%
boven de 60.000,- 3%

Over onze incassowerkzaamheden leest u in § 17 meer.

1 - Deze kosten zijn verschuldigd nadat betaling heeft plaatsgevonden, ongeacht of de betaling geschiedt na intrekking van een reeds in behandeling genomen incassopdracht door opdrachtgever. Bij intrekking van de opdracht voordat geïncasseerd is, zullen de incassokosten volledig verschuldigd zijn aan Advocare®.

----------- § 3 -----------

FAILLISSEMENT

faillissementsaanvragen 1.266,-
surséance van betaling 2.566,-

verzet tegen faillissementvonnis

3.644,-
verweer tegen faillissementsaanvraag   824,-

overige procedures

2.109,-

----------- § 4 -----------

GOEDERENRECHT

betreffende eigendommen, (beperkte) zakelijke rechten met economisch bepaalbaar belang : 1.622,-1
betreffende zekerheidsrechten 2.109,-1

onbepaald belang

2.433,-

1- exclusief opslag/korting wegens belang: (belang - 11.797,-)/10 = opslag/korting

----------- § 5 -----------

PROCEDURES BETREFFENDE BEWARING VAN RECHTEN

beslaglegging op zaken of rechten 1.461,-

kort geding tot opheffing van beslagen op goederen/rechten van opdrachtgever

2.808,-

----------- § 6 -----------

ARBEIDSOVEREENKOMST

ontbinding ex 7:685 BW 1.914,-1
pro-forma procedure 682,-2
Loonvorderingen:  
Alle geschillen betreffende (niet toekomstige) loonaanspraken/arbeidsvoorwaarden  
voorlopige voorziening (kort geding) 2.433,-

schriftelijke procedure

2.433,-

Vorderingen schadevergoeding/schadeloosstelling:

 
voorlopige voorzieningen (kort geding) 2.433,-

schriftelijke procedures

2.109,-

Vorderingen uit concurrentiebeding:

 
voorlopige voorzieningen (kort geding) 2.563,-

schriftelijke procedures

2.433,
alle overige procedures voortvloeiende uit de overeenkomst 2.109,-

voorlopige voorzieningen (kort geding)

2.433,-

aanvraag ontslagvergunning bij CWI

1.881,-
   
   

1 - exclusief opslag/korting: (bruto maandsalaris - 1.815,-)/2 = opslag/korting
2 - onderhandeling voorafgaande aan ontbindingsprocedure niet inbegrepen. Onderhandelingen vallen onder advieswerkzaamheden.

----------- § 7 -----------

 

HUURGESCHILLEN BEDRIJFSRUIMTE

ontruimingsgeschillen wegens ontruiming  
krachtens vonnis 2.109,- 1
betreffende onderhoud 1.784,- 1
huurprijzen 1.784,- 1

alle overige procedures               

1.784,- 1

1 - exclusief opslag/korting: (bruto maandhuur - 827,-)/2 = opslag/korting)

----------- § 8 -----------

 

BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURES

bezwaarschriften 874,-
beroepsprocedure 1.373,-

voorlopige voorzieningen

1.623,--

 

----------- § 9 -----------

 

OVERIG

Alle burgerrechtelijke procedures die niet onder enige vorige categorie vallen:
 
schriftelijke procedures                 1.373,-
voorlopige voorziening kantongerecht 1.623,-

kort geding president van de rechtbank

2.122,-

 

----------- § 10 -----------

KORTING

Indien een zaak wordt geschikt tijdens reeds voorbereidde of een aanhangige procedure zijn bovengenoemde bedragen evenzeer van toepassing.

Een korting kan worden toegepast indien in een zaak niet meer dan 2 uur is besteed. In dat geval wordt in rekening gebracht: (het aantal besteedde uren plus 3 uur) x 180,-.

Indien in een reeds aanhangige procedure door opdrachtgever of tegenpartij een afzonderlijke tegenvordering of tegenverzoek wordt ingesteld, wordt voor de behandeling van deze tegenvordering 50 % het hierboven genoemde tarief in rekening gebracht.

----------- § 11 -----------

ADVIESWERKZAAMHEDEN

Deze werkzaamheden zijn alle werkzaamheden die niet betreffen voorbereiding voor (het voeren van) een procedure, zoals het bestuderen van stukken, het geven van schriftelijke adviezen, het opstellen van contracten, voorwaarden, akten, het voeren van onderhandelingen, reizen van en naar de plaats van handeling etc. Het ADVOCARE® uurtarief is hierop van toepassing. Onder advieswerkzaamheden vallen niet standaard advieswerkzaamheden die worden geacht begrepen te zijn in het ADVOCARE® abonnement.

 

----------- § 12 -----------

OVERIGE KOSTEN EN BELASTINGEN

Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief overige kosten die betrekking hebben op procedures.
Deze kosten zijn:

 

----------- § 13 -----------

PROCUREURSKOSTEN

Uitsluitend indien een procedure wordt gevoerd buiten het arrondissement Utrecht zal een procureur uit een ander arrondissement dienen op te treden voor de rechtbank. Deze kosten zijn afhankelijk van het soort procedure en het aantal verrichtingen en kan variëren van 200,- tot ± 600,-.

----------- § 14 -----------

DEURWAARDERSKOSTEN

Deze kosten zijn afhankelijk van het aantal verrichtingen en varieert doorgaan van ± 50,- tot ± 500,-. In geval van zeer bewerkelijke beslagen kunnen deze kosten echter substantieel hoger zijn. U wordt hierover nader gedetailleerd ge nformeerd, voordat dergelijke kosten gemaakt worden.

----------- § 15 -----------

KOSTEN VAN GETUIGEN, DESKUNDIGEN ETC.

U dient te denken aan alle soorten kosten die gemaakt worden met betrekking tot deskundigen, onderzoekskosten, recherche-werkzaamheden of getuigen tot het verschaffen van bewijs of het verstrekken van inlichtingen ten aanzien van de vordering in de procedure. Deze kosten worden slechts na overleg met de opdrachtgever gemaakt.

----------- § 16 -----------

GRIFFIERECHTEN

Griffierecht is een bijdrage in de kosten van de rechtspraak.

KANTONGERECHT

Alleen de eiser (gedaagde betaald niets) moet betalen: 

voor Geldvordering griffierecht:
tot 90,- 58,-
tot 453,- 90,-
tot 1.361,- 146,-
boven 1.361,- 192,-
als eiser een rechtspersoon is 276,-
als eiser een natuurlijk persoon is 103,-

onbepaalde vorderingen

103,-

RECHTBANK

Zowel eiser als gedaagde betalen

voor geldvorderingen griffierecht:  
tot 11.345,- 291,-
boven 11.345, 2,2 % van de geldsom met een max. van 4.584,- voor de eiser
  en max. 1100,- voor gedaagde (mits natuurlijk persoon)

overige vorderingen

244,-

GERECHTSHOF EN HOGE RAAD

Zowel eiser als gedaagde betalen:

voor geldvorderingen griffierecht:  
tot   11.345,- 389,-
boven 11.35,- 3% van de geldsom met een max. van 5.731,- voor de eiser en max. 1.100,- voor gedaagde (mits natuurlijk persoon)
   

overige vorderingen

291,-

Kort geding:

n voor de verschene gedaagde 244,-

n als eiser geld vordert, geldt voor hem het vastrecht voor geldvorderingen

Bestuursrecht: Rechtbank, sector bestuursrecht

indien tegelijk met het beroep een voorlopige voorziening wordt aangevraagd

552,-

voorlopige voorziening rechtbank

 

Hoger beroep:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:  
beroep door een natuurlijk persoon 207,-

beroep door een rechtspersoon

414,-

----------- § 17 -----------

INCASSOWERKZAAMHEDEN

Na binnenkomst van een incasso-opdracht, tegen een debiteur, wordt deze direct beoordeeld op de juridische merites.  Daarvoor dienen alle bescheiden, die betrekking hebben op de betreffende vordering te worden opgestuurd.

Bij positieve beoordeling door ADVOCARE® wordt de debiteur binnen 24 uur tot betaling op onze zgn. "derdenrekening" gesommeerd - bij brief met ontvangstbevestiging - zulks binnen 8 dagen onder aanzegging van de wettelijke rente.
Wordt binnen gemelde termijn geen betaling ontvangen, dan laat ADVOCARE®, na overleg met de opdrachtgever, een dagvaarding uitbrengen, zulks eventueel gecombineerd met het leggen van beslag, het belang/omstandigheden van de zaak dergelijke maatregel rechtvaardigen.

Heeft de opdrachtgever een spoedeisend belang bij een incasso, dan kunnen de invorderingstermijnen uiteraard worden bekort of kan de vordering eventueel bij wege van Kort geding worden ingesteld of een faillissementsaanvraag gedaan als incassomiddel.

De kosten, die aan de opdrachtgever voor onze incasso-werkzaamheden in rekening worden gebracht, zijn op te splitsen in honorarium en overige kosten, te vermeerderen met de BTW (thans 19%). Overigens is de omzetbelasting voor een opdrachtgever, die zelf BTW-plichtig is, aftrekbaar.
Het honorarium wordt vastgesteld op basis van het zogenaamde "incasso-tarief". In dit verband wordt onder ge ncasseerd bedrag mede verstaan de na aanmaning door ADVOCARE® aan de opdrachtgever betaalde gelden. Zie hierover § 2.

Verrichtingen worden alleen op grond van het incassotarief afgerekend, voorzover de debiteur geen inhoudelijk verweer voert ten aanzien van de ingestelde vordering. Indien door de debiteur inhoudelijk verweer wordt gevoerd, dan zal het hieronder genoemde incassotarief niet gelden, maar zal daarentegen het normale tarief gelden voor procedures, zijnde 220,- per uur, exclusief 5% kantoorkosten en exclusief 19% BTW. Voor houders van een ADVOCARE® abonnement geldt een uurtarief van 180,- per uur, exclusief 19% BTW

Indien de opdrachtgever goede algemene voorwaarden hanteert, dan kan het honorarium volgens voormeld tarief tezamen met de hoofdsom worden ingevorderd, ook ingeval van een procedure. De overige kosten worden te allen tijde aan de opdrachtgever, voor elke zaak apart, in rekening gebracht.
Deze post bestaat allereerst uit een bedrag voor bureaukosten (dossieraanleg, porti, telefoon, e.d.). Thans is dit bedrag vastgesteld op 55,- per incasso-opdracht, exclusief 19% BTW.

Verder, bij een procedure, worden de navolgende kosten gespecificeerd aan de opdrachtgever doorberekend:  salaris deurwaarder, procureur e.d. (belast met BTW); zie § 13 en 14 exploitkosten, griffierecht e.d. (onbelast); zie § 13 en 16

Uiteraard worden pas rechtsmaatregelen genomen na overleg met de opdrachtgever. Hierbij komt ook het kostenaspect aan de orde. Ingeval de te verwachten kosten dit rechtvaardigen zal ADVOCARE® een voorschotbedrag in rekening brengen. Uiteraard informeert ADVOCARE® de opdrachtgever regelmatig omtrent het kostenverloop.
Bij een toewijzend vonnis zijn deze kosten voor de opdrachtgever weer volledig verhaalbaar middels de proceskostenveroordeling. Dit geldt echter niet bij betaling na een faillissementsaanvraag.

----------- § 18 -----------

BETALINGEN

Alle werkzaamheden, uitgezonderd advieswerkzaamheden, worden bij voorschot verschuldigd en in rekening gebracht aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Wij verwijzen naar de algemene voorwaarden van het ADVOCARE® abonnement.   


 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen