Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Onveilige produkten; wie is aansprakelijk?


Inleiding:  Niet alles wat u in de winkel, op de markt of via een postorderbedrijf koopt, is veilig. Helaas zijn sommige produkten schadelijk. Er kan een produkt bij zijn dat gevaarlijk is voor uw gezondheid of op andere wijze schade veroorzaakt. Hoe weet u dat? Wanneer is een produkt eigenlijk onveilig? Op wie kunt u de opgelopen schade verhalen? Wat voor soort schade komt in aanmerking voor vergoeding? Voor dit soort kwesties is er nu een speciale regeling, die is vastgesteld door de Europese Gemeenschap en op 1 november 1990 in ons land ingevoerd. Het gaat om de nieuwe Wet Produktenaansprakelijkheid. Deze pagina laat u zien hoe de vork in de steel zit. Niet tot in de kleinste bijzonderheden, maar in algemene zin. Wilt u er meer van weten, dan vindt u achterin deze pagina de plaatsen waar u terecht kunt.


inhoud

direct meer informatie nodig? bel +31 (0)35 531 88 80

 

Over de Wet Produktenaansprakelijkheid

Niet alles wat u in de winkel, op de markt of via een postorderbedrijf koopt, is veilig. Helaas zijn sommige produkten schadelijk. Er kan een produkt bij zijn dat gevaarlijk is voor uw gezondheid of op andere wijze schade veroorzaakt. Hoe weet u dat? Wanneer is een produkt eigenlijk onveilig? Op wie kunt u de opgelopen schade verhalen? Wat voor soort schade komt in aanmerking voor vergoeding? Voor dit soort kwesties is er nu een speciale regeling, die is vastgesteld door de Europese Gemeenschap en op 1 november 1990 in ons land ingevoerd. Het gaat om de nieuwe Wet Produktenaansprakelijkheid. Deze pagina laat u zien hoe de vork in de steel zit. Niet tot in de kleinste bijzonderheden, maar in algemene zin. Wilt u er meer van weten, dan vindt u achterin deze pagina de plaatsen waar u terecht kunt.

Waar het om gaat

Wat kan er gebeuren en wat moet u doen

Er kan op verschillende manieren iets misgaan met de dingen waarmee we in het dagelijks gebruik te maken hebben. Denkt u maar aan de fles frisdrank die explodeert. Of aan levensmiddelen waaraan iets mankeert, zodat u er ziek van wordt. Uw auto kan een gebrek hebben waardoor u een ongeluk krijgt. En zo zijn er natuurlijk nog vele andere voorbeelden te bedenken van situaties waarin u ziek wordt, gewond raakt of schade lijdt als gevolg van een produkt waaraan iets mankeert. En niet altijd zal degene die het produkt heeft gemaakt, de schade zonder meer willen vergoeden.

In dergelijke gevallen kunt u uw zaak als slachtoffer voorleggen aan de rechter. Maar aan zo'n procedure zitten nogal wat haken en ogen. Vooral lastig was tot dusverre dat u moest aantonen dat de maker van het produkt er iets aan kon doen dat het produkt schade veroorzaakte. Zo'n bewijs viel vaak niet of nauwelijks te leveren. Want u moest dan precies weten hoe het produkt was gemaakt, welke grondstoffen erin zaten, welke onderdelen waren toegepast, of de fabrikant voldoende controle had uitgeoefend, en ga zo maar door.

Juist op dit punt brengt de Wet Produktenaansprakelijkheid een belangrijke verbetering. Voortaan hoeft het slachtoffer de schuld van de producent niet meer te bewijzen. Schade, veroorzaakt door een onveilig produkt is volgens de nieuwe wet voortaan voor risico van de producent. Wat natuurlijk nog wel zult moeten aantonen is dat u werkelijk schade heeft geleden en dat die is veroorzaakt door het desbetreffende produkt. Maar u kunt nu wel gemakkelijke via de rechter vergoeding krijgen voor uw schade.

Welke produkten...?

De wet gaat over een enorme verscheidenheid van produkten. Een paar voorbeelden : levensmiddelen, medicijnen, huishoudelijke apparatuur, doe-het-zelf artikelen, speelgoed, kosmetica, maar ook gas, water en elektriciteit. En bovendien geldt de wet ook voor grondstoffen en de onderdelen die in produkten zijn verwerkt. Het blijven produkten, ook al zijn ze niet meer als zodanig te herkennen omdat ze zijn 'opgegaan' in 't eindprodukt.

Uitzonderingen

Wel zijn er uitzonderingen. Zo geldt de wet niet voor onroerend goed, bijvoorbeeld huizen of andere gebouwen. Daarentegen blijven de losse onderdelen waarvan een gebouw is gemaakt (denk maar aan de bouwmaterialen), weer wel produkten in de zin van de wet.

Diensten, zoals medische behandeling, advies van een deskundige, en dergelijke gevallen, vallen niet onder de wet. Ook wordt er een uitzondering gemaakt voor produkten die afkomstig zijn van landbouw en visserij. Tenminste : zolang er niets mee is gebeurd. Dus : voor verse groente of vis geldt de wet niet, maar voor geconserveerde produkten, verpakt in pot of blik, weer wel.

Gevallen waarin de producent niet aansprakelijk is

De nieuwe Wet Produktenaansprakelijkheid noemt ook uitdrukkelijk de gevallen waarin de producent niet aansprakelijk is, omdat dat niet redelijk zou zijn :

Wat u verder moet weten

aansprakelijk stellen

Bent u slachtoffer van een onveilig produkt, dan moet u een verzoek om schadevergoeding indienen binnen 3 jaar nadat de schade is ontstaan. Het begin van die termijn ligt op het ogenblik waarop u weet (of tenminste : kunt weten) dat u schade heeft geleden door een onveilig produkt, en wie de maker van dat produkt is.
De Wet Produktaansprakelijkheid geldt alleen voor produkten die op of na 1 november 1990 op de markt zijn gebracht.

Waar kunt u terecht voor advies?

Als u schade lijdt door een onveilig produkt, is het verstandig zo snel mogelijk advies in te winnen bij een deskundige. Dat kan bijvoorbeeld bij een consumentenorganisatie, een bureau voor rechtshulp of een advocaat. Wilt u naar aanleiding van deze pagina meer weten, neem dan contact op met de Directe Voorlichting van Ministerie van Justitie, telefoon 070-3706850. of stuur een email naar onderstaand adres van advocaten.nl 

Terug


e-mail: info@advocaten.nl