Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Kinderalimentatie


Inleiding:  Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, gevestigd te Gouda, is een incassobureau dat in opdracht van de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inningstaken uitvoert op het gebied van wettelijke onderhoudsbijdragen. De kerntaak van het bureau ligt in het innen van alimentatiebedragen en in het vaststellen en innen van ouderbijdragen jeugdhulpverlening. Deze brochure gaat over de inning van kinderalimentatie. U leest hierin hoe dat werkt en voor wie het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen iets kan doen.


inhoud

 

 

Kinderalimentatie

De verzorging en opvoeding van kinderen is een kostbare aangelegenheid waarvoor ouders verantwoordelijk zijn. Dit is wettelijk geregeld: ouders moeten voor hun kinderen zorgen tot deze 21 jaar zijn. Als ouders uit elkaar gaan, moet voor dit onderhoud een financile regeling worden getroffen. De rechter stelt hiervoor een bedrag per maand per kind vast, de zogenaamde kinderalimentatie. Ouders regelen deze betaling onderling.

Wat is de taak van het LBIO?

Het LBIO int de kinderalimentatie voor de verzorgende ouder wanneer de andere ouder in gebreke blijft. Aan deze tussenkomst zijn echter twee voorwaarden verbonden:

Kosten

Als u hen de inning van de kinderalimentatie wilt laten verzorgen, is dat voor u gratis. De betalende ouder betaalt wl een vergoeding aan het LBIO.

Geen betalingsproblemen?

Ook als er geen betalingsproblemen zijn kan het LBIO voor inning zorgen. Voorwaarde is dan dat de betalende ouder het met deze manier van betalen eens is. Hieraan zijn overigens wl kosten voor u verbonden: u betaalt ons 10 procent van de alimentatie - met een minimum van EUR 11,34 per maand.

Uw kinderalimentatie - onze zorg!

U heeft de bijdrage nodig en zij doen er alles aan het geld snel voor u te innen!!

Hoe werkt het LBIO?

Stap 1:

U dient een verzoek in door middel van het bijgevoegde formulier.
Vul dit zo volledig mogelijk in! Vergeet vooral niet uw telefoonnummer te vermelden - als wij vragen hebben, kunnen zij u bellen. U zendt hen tegelijk met dit formulier ook de originele uitspraak van de rechter (de zogenaamde grosse) en eventuele wijzigingsbeschikkingen. De grosse is de rechterlijke uitspraak met in het bovenste gedeelte een stempel "In naam der Koningin" en onderaan een stempel "Voor eerste grosse afgegeven aan...

Stap 2:

Naar aanleiding van uw verzoek vraagt het LBIO de andere ouder de ontbrekende betalingen rechtstreeks aan u te voldoen. 
Een bewijs van betaling moet binnen veertien dagen in hun bezit zijn.

Stap 3:

Blijft betaling uit, dan neemt het LBIO de inning over.
Hiervoor hebben zij een aantal incassomogelijkheden. Zo kan, indien nodig, loonbeslag worden gelegd.

Stap 4:

Het LBIO ontvangt de kinderalimentatie en maakt het bedrag over op de door u gewenste rekening.

Waarmee moet u rekening houden?

De werkzaamheden van het LBIO zijn bij wet geregeld. Zij kunnen de inning slechts ter hand nemen met een terugwerkende kracht van maximaal zes maanden. Als de achterstand is ingelopen, en de betaling weer ten minste een half jaar regelmatig verloopt, stopt hun tussenkomst. Dan dient u de inning weer zelf te regelen.

Wat verder van belang is...

Wijziging bijdrage

Als de rechter de hoogte van de alimentatie tussentijds wijzigt, hebben zij de originele uitspraak nodig; stuur deze zo spoedig mogelijk.

Privacy

Net als bij overheidsorganisaties is op het LBIO de Wet persoonsregistraties van toepassing. Het betekent dat zij vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Bijstand

De gemeente ziet alimentatie als inkomen. Dat betekent dat de bijdrage in mindering wordt gebracht op de bijstandsuitkering. Maak hierover goede afspraken met uw gemeente en meld in ieder geval hoeveel alimentatie u ontvangt.

Inzage dossier

Het LBIO is gehouden aan de Wet openbaarheid van bestuur. Dit betekent dat u inzage van uw dossier kunt vragen. U moet daarvoor een schriftelijk verzoek richten aan de directeur. U kunt ook een kopie van uw dossier vragen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Over de hoogte daarvan informeren men u vooraf.

Klachtbehandeling

Alhoewel de medewerkers proberen de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, kan het gebeuren dat de handelingen van het LBIO niet volledig of niet correct zijn. Neem in zo’n geval contact op met de afdeling die uw zaak behandelt en laat weten waarover u niet tevreden bent. Waar mogelijk proberen zij uw klacht op te lossen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunt u zich met de klacht tot de directeur wenden. Geeft ook het antwoord van de directie van het LBIO niet het gewenste resultaat en bent u van mening dat het LBIO in gebreke blijft, dan kunt u zich vervolgens tot de Nationale ombudsman richten, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag. Bij het afhandelen van een klacht is het 1.810 gehouden aan hoofdstuk 9 (Klachtbehandeling) van de Algemene wet bestuursrecht. link

Antwoorden op de meest gestelde vragen over inning van kinderalimentatie

Tot welk moment is kinderalimentatie verschuldigd?

Alimentatie is verschuldigd tot het 21e levensjaar. Op het moment dat het kind 18 jaar wordt, heeft het zelf recht op de bijdrage.

Wie doet het inningsverzoek aan het LBIO?

Zolang het kind minderjarig is, doet de verzorgende ouder dat. Vanaf de 18-jarige leeftijd moet het kind het verzoek doen.

Wat gebeurt er als ik niet alle informatie heb?

Ook dan kunnen zij uw verzoek in behandeling nemen. Wel moet u er in dat geval rekening mee houden dat het inningsproces later op gang komt omdat zij dan zelf een aantal gegevens moeten verzamelen. De grosse is altijd nodig: zonder dat document kunnen zij niets voor u doen.

Wat moet ik doen als ik alsnog rechtstreeks geld ontvang?

Laat  weten welk bedrag u heeft ontvangen, zodat ze kunnen bespreken wat de gevolgen van de betaling voor u zijn. Meestal wordt het betaalde bedrag in mindering gebracht op de alimentatieachterstand.

Hoe word ik door het LBIO op de hoogte gehouden?

Op belangrijke momenten in het inningsproces krijgt u bericht. Bijvoorbeeld als er loonbeslag is gelegd, of als de gerechtsdeurwaarder is ingeschakeld. Uiteraard kunt u ook zelf bellen; zij zijn te bereiken op nummer (0182) 57 20 20.

Hoe gaat de inning als de betalende ouder in het buitenland woont?

Ook dan kunnen zij voor de inning zorgen. Voor meer informatie kunt u de brochure "Internationale inning van alimentatie" aanvragen.

Moet ik voor de inschakeling van het LBIO betalen?

De diensten van het LBIO zijn voor u gratis; zij brengen de kosten in rekening bij de betalende ouder. Als deze niet het volledige bedrag overmaakt, kan het gebeuren dat u (tijdelijk) een lager bedrag ontvangt. In principe ontvangt u de volledige bijdrage.

Garandeert het IBIO de inning van de kinderalimentatie?

Helaas kunnen zich situaties voordoen, waarin ook het LBIO er niet in slaagt om het geld te innen. In zulke gevallen beslissen zij in overleg met u hoe het verder moet.

Als het LBIO de zaak heeft afgesloten moet ik de inning weer zelf regelen. Wat als het dan weer mis gaat?
Dan kunt u weer een beroep doen op het LBIO en starten zij de procedure opnieuw.

Meer weten?

Heeft u, al dan niet naar aanleiding van deze brochure, nog vragen over de inning van kinderalimentatie, dan kunt u  gerust bellen: (0182) 57 20 20. Uiteraard kunt u ons ook schrijven. Het postadres van het LBIO is:

Postbus 800
2800 AV GOUDA
En u kunt de website raadplegen: www.lbio.nl

Andere publicaties van het LBIO   link

   


 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen

 

 

Formulier overname inning kinderalimentatie

 

 

Wij verzoeken u onderstaande vragen zo volledig mogelijk in te vullen en het formulier, samen met de grosse en/of eventuele wijzigingsbeschikkingen aan het LBIO te zenden. 

 

Gegevens van de alimentatieplichtige:

Achternaam .................................................... Voornamen ....................................................
Adres .................................................... Geboortedatum ....................................................
Postcode .................................................... Geboorte Plaats ....................................................
Woonplaats .................................................... Nationaliteit ....................................................
Telefoon .................................................... Beroep ....................................................
Werkgever/uitkeringsinstantie.................................................... Adres werkgever/uitkeringsinstantie ....................................................
SoFi -nummer .................................................... Eigen bedrijf....................................................
 

 

Adres eigen bedrijf ....................................................
Weet u het huidige adres van de alimentatieplichtige niet, vermeld dan het laatst bekende adres!
Gegevens van de alimentatiegerechtigde
Achternaam .................................................... Voornamen
Adres .................................................... Geboortedatum....................................................
Postcode .................................................... Geboorteplaats....................................................
Woonplaats .................................................... Telefoon (overdag)....................................................
Gegevens van de kinderen voor wie de alimentatie moet worden ge nd:
(achternaam, voornamen, geboortedatum, adres/verblijfplaats)

....................................................

....................................................

....................................................

 

 

Gegevens over de alimentatie :

Welke maanden zijn niet betaald? ....................................................................
Welk bedrag had u in de laatste 6 maanden moeten ontvangen? ....................................................................
Welk bedrag heeft u werkelijk ontvangen? ....................................................................
De laatste betaling heb ik ontvangen op ....................................................................
De geinde gelden kunnen worden overgemaakt op
bankrekening ....................................................................
girorekening ....................................................................
t.n.v. ....................................................................
 

Algemene gegevens:

....................................................................
 

Huwelijksdatum en plaats van het huwelijk

....................................................................
 

Datum en plaats van inschrijving van de echtscheiding bij de burgerlijke stand

....................................................................
(eventueel kunt u deze gegevens opvra gen bij de gemeente waar u destijds in het huwelijk bent getreden, of bij de advocaat die uw echtscheiding heeft geregeld.)
Is uw zaak al eerder in behandeling geweest bij het LBIO?
ja, in (jaar)     .......              zaaknummer ....................................................................
nee  (aankruisen wat van toepassing is) ....................................................................
Datum (handtekening ouder/verzorger)....................................................................
 

Plaats (handtekening meerderjarig kind)....................................................................    

 

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO
Afdeling Kinderalimentatie / Selectie
Postbus 800
2800AV GOUDA