Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Verklaring omtrent inkomen en vermogen


Inleiding: Een verklaring omtrent het inkomen en vermogen (kortweg: VIV) is een formulier waarop u allerlei gegevens over uw inkomen, vermogen en vaste lasten moet invullen. Aan de hand van deze gegevens wordt uw financiŽle draagkracht bepaald. De hoogte van uw financiŽle draagkracht bepaalt weer of u in aanmerking komt voor vermindering van bepaalde kosten.


inhoud

 

Wat is een verklaring omtrent het inkomen en vermogen?

Van de VIV moet u alleen onderdelen invullen die op u van toepassing zijn. Bij het invullen kunt u gebruik maken van de invulinstructie die aan het formulier vastzit. Hebt u het formulier volledig ingevuld dan gaat u naar het gemeentehuis van uw woonplaats. Een gemeente-ambtenaar controleert de gegevens op juistheid, o.a. aan de hand van de door u meegebrachte bewijsstukken. Als alles klopt zet de gemeente-ambtenaar een stempel achter op het formulier. Pas dan is uw VIV geldig. Uw VIV is zes maanden geldig

Als het goed is vindt u het formulier in de envelop bij deze folder. Mocht het formulier ontbreken dan kunt u dit ophalen of aanvragen bij het gemeentehuis of een bureau voor rechtshulp.

Wanneer hebt u een VIV nodig?

U hebt een verklaring omtrent inkomen en vermogen nodig:

Hoe hoog dit bedrag is in uw geval kunt u opzoeken in de folder ‘De kosten van een gerechtelijke procedure'*, maar ook een advocaat of het bureau voor rechtshulp kunnen u hierover informeren. link

* deze folders kunt u aanvragen hij het ministerie van Justitie.
** deze eurobedragen zijn afgerond (methode 2).

In alle gevallen gaat het dus om kosten die u moet maken en die in verhouding tot uw financiŽle draagkracht te hoog zijn. Of dat ook werkelijk zo is wordt bepaald aan de hand van de VIV.

U leeft van een bijstandsuitkering

Als u uitsluitend van een bijstandsuitkering leeft hebt u geen VIV nodig. Wilt u in aanmerking komen voor vermindering van kosten of toevoeging van een advocaat, dan is het voldoende als u een verklaring indient dat u en uw eventuele partner uitsluitend van een bijstandsuitkering leven. Die verklaring vindt u achterin deze folder. De verklaring moet u invullen en zelf ondertekenen. Als bewijs dat u inderdaad alleen van een bijstandsuitkering leeft moet u uw laatste originele uitkeringsstrook meesturen of meenemen.

Als u alleen van ROA-verstrekkingen leeft, geldt voor u dezelfde regeling. Bij de gemeentelijke sociale dienst of bij de administratie van het ROA-centrum kunt u een bewijsstuk vragen.

Wat doet u als u de VIV hebt?

Dat is afhankelijk van het doel waar u de verklaring voor nodig hebt.

Toevoeging van een advocaat

U geeft uw door de gemeente gecontroleerde (dus afgestempelde) verklaring omtrent inkomen en vermogen aan uw advocaat of een andere rechtsbijstandverlener. Uw advocaat vult de VIV aan met de gegevens over uw zaak. Daarna stuurt uw advocaat de VIV met de gegevens over uw zaak naar de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbij stand beslist of u wel of niet in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Dit is afhankelijk van uw inkomen en vermogen en van het soort zaak waar het om gaat. Aan welke voorwaarden u moet voldoen kunt u lezen in de folder ‘u wilt rechtsbijstand’.

Een toevoeging van een advocaat wordt afgegeven voor de behandeling van uw zaak bij ťťn rechter. Wilt u in hoger beroep, dan hebt u een nieuwe VIV en een nieuwe toevoeging nodig. Uw advocaat kan u hier meer informatie over geven.

Vermindering van griffierechten

Hebt u toevoeging van een advocaat gekregen en wilt u ook in aanmerking komen voor vermindering van griffierechten, zeg dat dan tegen uw advocaat. U hoeft verder niets te doen. Uw advocaat regelt de vermindering van griffierechten voor u.

Hebt u geen advocaat maar wilt u wel vermindering van griffierechten vragen dan moet u een verzoek schrijven aan de griffie van het gerecht waar uw zaak behandeld wordt. Bij dit verzoek doet u uw door de gemeente gecontroleerde VIV of, als u uitsluitend een bijstandsuitkering hebt, uw verklaring (zie achterin de folder) en uw laatste uitkeringsstrook. vermeld duidelijk dat u vermindering van griffierecht wilt en vergeet niet gegevens over uw zaak (nummer, datum waarop de zaak voorkomt etc.) op te nemen.

Vermindering van notariskosten

Samen met een schriftelijk verzoek waarin u omschrijft waarvoor u de notaris wilt inschakelen, dient u het door de gemeente gecontroleerde (dus afgestempelde) formulier in bij de voorzitter van de Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaat-notarissen. De Kamer van Toezicht is gevestigd bij de arrondissementsrechtbank. De Voorzitter van de Kamer van Toezicht beslist of u in aanmerking komt voor het lage tarief. Als dit het geval is, wijst hij een bepaalde notaris aan om de betreffende werkzaamheden te verrichten en stelt u hiervan op de hoogte.

Vermindering kosten naturalisatie

Een aanvraag tot naturalisatie dient u in bij de afdeling Burgerzaken van het gemeentehuis in uw woonplaats. Soms kunt u in aanmerking komen voor vermindering van de hieraan verbonden kosten. Het aanvragen van die vermindering doet u ook bij het gemeentehuis.

U levert uw VIV in samen met uw verzoek tot naturalisatie dus in bij het gemeentehuis. Meer informatie over naturalisatie vindt u in de folder ‘Naturalisatie tot Nederlander’.

Bewijsstukken

Als u naar de gemeente gaat om uw VlV te laten controleren en afstempelen moet u de nodige bewijsstukken meenemen. U moet elk antwoord dat u geeft kunnen bewijzen. In de invulinstructie bij het formulier wordt hier nader op ingegaan.

De gemeente zal u VIV alleen afstempelen als u het formulier volledig invult en voldoende bewijsstukken meeneemt. Zonder stempel van de gemeente is uw VIV niet geldig.

Notabene Vult u de VIV niet volledig of onjuist in, dan vertraagt u de behandeling van de aanvraag waar u de VIV voor nodig hebt. Vult u het formulier met opzet onjuist of onvolledig in. dan kan dat tot gevolg hebben dat een toevoeging van een advocaat of een vermindering van kosten. niet wordt verleend of wordt ingetrokken. Ook kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie

Met vragen over het invullen van de VIV kunt u terecht bij uw gemeente, uw advocaat of een bureau voor rechtshulp. Zij kunnen u verder helpen.

Voor algemene informatie en het aanvragen van brochures, kunt u contact opnemen met de telefonische informatielijn van de gezamenlijke ministeries:

Postbus 51 Infolijn
Telefoon o800-8o51 (gratis)
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 09.00 uur - 21.00 uur
Internet:http://postbus51.nl
E-mail:webmaster@postbus51.nl

U kunt ook contact opnemen met:

Ministerie van Justitie
Directie voorlichting, Afdeling in- en externe communicatie
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoon 070-370 68 50
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 09.00 uur - 17.00 uur
Internet: http: //minjust.nl
E-mail:voorlichting@best-dep.minjust.nl

Deze folder hoort bij het formulier ‘Verklaring omtrent inkomen en vermogen'.   link U hebt zo'n verklaring nodig als u in aanmerking wilt komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, voor vermindering van griffierechten of als u naturalisatie tot Nederlander aanvraagt en de daaraan verbonden kosten zijn voor u te hoog.

Notabene hebt u alleen een bijstandsuitkering op grond van ABW*, of u valt als (ex)asielzoeker onder de ROA* dan hebt u geen verklaring omtrent inkomen en vermogen nodig. Zie verder onder het kopje ‘Wanneer hebt u geen VIV nodig'.

*Deze afkortingen staan voor: ABW - Algemene Bijstandswet ROA - Rijksregeling Opvang Asielzoekers

Andere brochures

Over tal van onderwerpen zijn aparte brochures verschenen. In deze brochure werden er een aantal genoemd. link

Verklaring Bijstandsgerechtigden en asielzoekers (ABW, ROA)

Ondergetekende (naam en voornamen voluit)

-------------------------------------------------------------------------------------

geboren (jaar en datum)

-------------------------------------------------------------------------------------

wonende (Straat, huisnummer, postcode en plaats)

-------------------------------------------------------------------------------------

sofinummer

------------------------------------------------------------------------------------

Verklaart dat hij/zij en zijn/haar partner geen andere inkomsten heeft

(hebben) dan:

O een uitkering volgens de Algemene Bijstandswet (ABW)

O verstrekking volgens de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA)

(U moet ťťn van de mogelijkheden aankruisen)

De ondergetekende verklaart:

Datum: ---------------------------------- Handtekening:-------------------------

Naam (blokletters): ----------------------------------------------------------------

 

Notabene Bij deze verklaring voegt u uw meest recente originele uitkeringstrook of het bewijs van toekenning van Roa-verstrekkingen.


Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.


 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen