Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

SCHADEFONDS GEWELDSMISDRIJVEN
voor
SLACHTOFFERS VAN MISDRIJVEN 


InleidingSlachtoffer zijn van een misdrijf is een ingrijpende ervaring. Een misdrijf kan naast emotionele en praktische problemen ook schade veroorzaken. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is opgericht om de slachtoffers die het zwaarst getroffen zijn, een geldelijke uitkering te geven. Onder bepaalde omstandigheden komen ook de nabestaanden van een slachtoffer dat ten gevolge van het geweldsmisdrijf is overleden, voor een uitkering in aanmerking.


inhoud  

Slachtoffers die voor een uitkering uit het Schadefonds in aanmerking komen, zijn personen die:

Verder zijn er nog belangrijke bepaling die gelden voor het recht op een schadevergoeding:

Verder nog:

GEWELDSMISDRIJF
Het gaat bij het Schadefonds om misdrijven, waarbij geweld tegen personen is gebruikt. Duidelijk is dat het geval bij mishandeling, bij diefstal met geweldpleging en bij misdrijven die tegen het leven zijn gericht.
Maar ook misdrijven waarbij iemand (met geweld) tot een bepaalde handeling wordt gedwongen (verkrachting, ontucht) en bijvoorbeeld vrijheidsberoving kunnen als geweldsmisdrijven worden aangemerkt.

OPZET
Opzet betekent dat de dader van het misdrijf willens en wetens handelt. Een voetganger die per ongeluk tegen iemand aanloopt waardoor deze valt, heeft niet de opzet, letsel toe te brengen. Net zo min als een fietser die niet goed uitkijkt en iemand omver rijdt, waardoor deze een been breekt. Het kan zijn dat de voetganger of fietser wel schuld heeft aan het ongeluk, maar er is geen opzet aanwezig. Daarentegen handelt een persoon die een tas wil stelen en daarbij iemand omver duwt, wel opzettelijk. Evenals een persoon die een ander mishandelt.

NEDERLAND
Het geweldsmisdrijf moet gepleegd zijn in Nederland of aan boord van een Nederlands schip of vliegtuig.

ERNSTIG LETSEL
Het geweldsmisdrijf moet ernstig lichamelijk en/of geestelijk letsel hebben veroorzaakt. Als door het misdrijf ernstig geestelijk letsel is ontstaan, is daarmee dus voldaan aan de voorwaarde van ernstig letsel. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij verkrachting. Het volgende is van belang:

Als ernstig letsel is aan te merken, letsel dat met levensgevaar gepaard is gegaan, of letsel dat blijvende gevolgen heeft (ook wanneer deze alleen van psychische aard zijn). Hetzelfde geldt voor letsel, waarvan het herstel lang heeft geduurd; de grens ligt ongeveer bij 6 weken arbeidsongeschiktheid. Letsel dat binnen deze periode zonder restverschijnselen volledig is genezen of hersteld, geldt dus niet als ernstig letsel.

SCHADE
Het slachtoffer krijgt alleen een uitkering voor die schade, die het directe gevolg is van het ernstige letsel. Als iemand van zijn tas wordt beroofd en daarbij omver wordt geduwd waardoor hij een been breekt, kan hij verschillende vormen van schade lijden:

Bij een uitkering gaat het om twee soorten letselschade:

Bij ernstig letsel is er altijd immateriŽle schade. Indien aan de andere voorwaarden is voldaan, keert het Schadefonds dan ook altijd een bedrag voor immateriŽle schade uit, ook als er geen materiŽle schade is geleden. Het Schadefonds betaalt geen (volledige) schadevergoeding, maar doet een uitkering. De hoogte van de uitkering kan dus afwijken van het schadebedrag.

SCHADE NIET OP ANDERE WIJZE VERGOED
Een uitkering is niet mogelijk voor schade die op andere manier kan worden vergoed. Bijvoorbeeld door de dader van het misdrijf of door een verzekeringsmaatschappij. Het kost vaak veel tijd voordat vaststaat of de schade al dan niet langs andere weg kan worden vergoed. Wacht echter niet te lang met het indienen van een verzoek bij het Schadefonds (zie Termijn)

SCHADE DIE MEN ZELF KAN DRAGEN
Een uitkering is ook niet mogelijk als het slachtoffer zelf of de persoon van wie hij voor zijn levensonderhoud afhankelijk is, zoveel inkomen of vermogen heeft dat hij de schade zonder bezwaar zelf kan dragen.

SCHADE NIET MEDE TE WIJTEN AAN HET SLACHTOFFER
Een uitkering wordt niet toegekend of wordt op een lager bedrag vastgesteld als de schade mede het gevolg is van een omstandigheid die aan het slachtoffer is toe te rekenen. Daarbij gaat het erom wat het slachtoffer in redelijkheid kon doen om het plegen van het misdrijf te voorkomen. Iemand die zich bijvoorbeeld onvoorzichtig en onnodig in een gevaarlijke situatie begeeft, een ander uitdaagt of zelf als eerste geweld gebruikt, moet ermee rekening houden dat (ook) tegen hem geweld wordt gebruikt. In zo'n geval heeft hij de schade (mede) aan zichzelf te wijten en wordt een lager bedrag of in het geheel geen uitkering toegekend.

TERMIJN
Het slachtoffer moet het verzoek om een uitkering indienen binnen drie jaar na de dag waarop het misdrijf is gepleegd. Verzoeken die na deze termijn worden ingediend, kunnen nog wel in behandeling worden genomen. Voorwaarde is dan, dat de overschrijding van de termijn het gevolg is van omstandigheden waarvan de verzoeker zelf redelijkerwijs niets kon doen.

NABESTAANDEN
De directe nabestaanden (echtgenoot, partner, ouders, kinderen) van iemand die door een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf om het leven is gekomen, kunnen een uitkering uit het Schadefonds krijgen. Zij moeten dan voor hun levensonderhoud van de overledene afhankelijk zijn geweest en door het overlijden schade lijden. Alleen de materiŽle schade die het directe gevolg is van het overlijden komt voor uitkering in aanmerking. Een uitkering wegens immateriŽle schade aan nabestaanden is niet mogelijk. Ook hier is het zo dat geen uitkering kan worden gegeven aan de nabestaanden die zoveel inkomen of vermogen heeft dat hij de schade zonder bezwaar zelf kan dragen. Evenmin keert het Schadefonds een bedrag uit als de schade op een andere manier kan worden vergoed. Als de schade mede het gevolg is van een omstandigheid die aan het slachtoffer of de nabestaanden moet worden toegerekend, wordt een lager bedrag of in het geheel geen uitkering toegekend. Nabestaanden moeten het verzoek indienen binnen drie jaar na de dag waarop het slachtoffer is overleden.

HET VERZOEK
Het slachtoffer of de nabestaanden kan het verzoek zelf indienen (zie het formulier achter in deze folder). Ook kan men hierbij de hulp inroepen van een Buro Slachtofferhulp of een ander (rechts-) hulpverlener. De Landelijke Organisatie Slachtoffer (LOS) in Utrecht heeft de adressen en telefoonnummers van alle Buro's Slachtofferhulp in Nederland (telefoon 030 - 340116). (Hier vindt u ze ook overigens)
Na indiening van het verzoek stuurt het Schadefonds een inlichtingen-formulier toe. Als dit is ingevuld en teruggezonden stelt het Schadefonds een onderzoek in naar het misdrijf, het letsel en de schade. Hiervoor worden vaak ook aan derden (politie, openbaar ministerie, behandeld arts, werkgever, uitkeringsinstantie, belastingdienst) inlichtingen gevraagd.

NOTABENE
De behandeling van een verzoek kan geruime tijd in beslag nemen. Een beslissing over het verzoek is vaak pas na een jaar of langer na het indienen ervan mogelijk.

DE BESLISSING
Op het verzoek wordt beslist door een onafhankelijke commissie. Deze commissie stelt de hoogte van de uitkering in redelijkheid en billijkheid vast. Ook kan zij het verzoek afwijzen. In de beslissing van de commissie staan de gronden vermeld waarop de beslissing berust.

VOORSCHOT
De commissie kan een voorschot op de uitkering toekennen. Daarvoor moet wel vaststaan dat het slachtoffer voldoet aan de voorwaarden om voor een uitkering in aanmerking te komen. Bovendien moet al een deel van de letsel-schade bekend zijn.

BEZWAAR
Als de verzoeker het niet eens is met een beslissing van de commissie, kan hij binnen 6 weken een verzoekschrift indienen bij het gerechtshof in Den Haag.

Adressen
Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 20021
2500 EA Den Haag
telefoon : 070 3813990

Andere brochures
Over de volgende onderwerpen zijn aparte folders te vinden in de foldermolen:

U kunt deze brochures -uitsluitend schriftelijk- bestellen bij:
Ministerie van Justitie
Directie Voorlichting
Afdeling Service-Voorlichting
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Informatie
Als u naar aanleiding van deze brochure nog vragen heeft, dan kunt u schriftelijk of telefonisch contact opnemen met:
Ministerie van Justitie
Directie Voorlichting
Afdeling Service-Voorlichting
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
telefoon 070 - 3706850

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

 


Advocare Email adres: advocare@xs4all.nl