Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

 

Advocare« verzorgt uw incasso op doeltreffende wijze


Hebt u geld tegoed van een van uw afnemers, maar komt het nooit tot betalen? Laat de zaak niet te lang lopen en laat advocaten.nl uw incasso verzorgen. Lees hier hoe u doeltreffend en goedkoop uw vorderingen incasseert.


direct meer informatie over incasso?   bel  +31 (0)35 531 88 80

content

Hebt u geld tegoed van een van uw afnemers, maar komt het nooit tot betalen? Laat de zaak niet te lang lopen en laat Advocaten.nl uw incasso verzorgen. Na binnenkomst van uw incasso-opdracht, tegen een uwer debiteuren, wordt deze direkt beoordeeld op de juridische merites.

Daarvoor willen wij ontvangen alle bescheiden ontvangen, die betrekking hebben op de betreffende vordering. U kunt het emailen, faxen of per post verzenden naar ons kantoor. Lees hier onze adresgegevens.
Bij positieve beoordeling door ons wordt de debiteur binnen 24 uur tot betaling op onze zgn. 'derdenrekening" gesommeerd bij brief met ontvangstbevestiging zulks binnen 8 dagen onder aanzegging van de wettelijke rente (thans 4% per jaar). Sinds enkele jaren komt de zogenaamde ECB-rente daar nog bovenop..

Wordt binnen gemelde termijn geen betaling ontvangen, dan laten wij, na overleg met de opdrachtgever, een dagvaarding uitbrengen.
Naar omstandigheden wordt zulks gekombineerd met het leggen van beslag, indien de opdrachtgever daar prijs op stelt en het belang/omstandigheden van de zaak dergelijke maatregel rechtvaardigen.

Heeft opdrachtgever een spoedeisend belang bij incasso, dan kunnen de invorderingstermijnen uiteraard worden bekort. Bovendien kan de vordering eventueel bij wege van kort geding worden ingesteld. In een uiterst geval kan een faillissementsaanvraag worden gedaan.

Uiteraard is een goede kommunikatie tussen opdrachtgever en ons kantoor wenselijk. Met name bij opdrachtgever binnengekomen betalingen, nadat aan ons opdracht is verstrekt, dienen onmiddelijk te worden doorgegeven. Ook als de opdrachtgever zelf een betalingsregeling overeenkomt is het zaak, dat wij hier kennis van krijgen.

De kosten, die aan opdrachtgever voor onze incassowerkzaamheden in rekening worden gebracht, zijn op te splitsen in honorarium en overige kosten, te vermeerderen met de BTW (thans 19%).

Overigens is de omzetbelasting voor een opdrachtgever, die zelf BTW plichtig is, aftrekbaar.

Het honorarium wordt vastgesteld op basis van het zogenaamde "incassotarief". Dit wordt berekend over het ge´ncasseerde bedrag (no cure-no pay), en wel als volgt:

vordering / tarief

vordering

tarief

alle bedragen in euro`s

over de eerste

2.949,57

15%

over het meerdere tot

5.899,14

10%

over het meerdere tot

14.747,86

8%

over het meerdere tot

58.991,43

5%

over het meerdere boven

58.991,43

3%

Voorbeeld:

U heeft een vordering uitstaan van eu 27.226,81. U bent met uw advocaat het incassotarief overeengekomen. Het honorarium bedraagt, als de zaak wordt gewonnen en het bedrag volledig wordt ge´ncasseerd:

15% over

2.949,57

=

€ 442,44

10% over

2.949,57

=

€ 294,96

8% over

8.848,71

=

€ 707,90

5% over

12.478,96

=

€ 623,95


27.226,81

=

€ 2.069,24

NB; deze kosten worden ij een succesvolle incasso door de debiteur betaald! U draagt die kosten uiteindelijk dus niet zelf!
In dit verband wordt onder ge´ncasseerd bedrag mede verstaan de na aanmaning door ons kantoor aan de opdrachtgever betaalde gelden.

Indien de opdrachtgever goede algemene voorwaarden hanteert, dan kan het honorarium volgens voormeld tarief tezamen met de hoofdsom worden ingevorderd, ook in geval van een procedure.
De incassokosten kunnen dan geheel worden bestreden uit hetgeen debiteur extra moet betalen ter zake 'buitengerechtelijke incassokosten". Ook kan dan vertragingsrente worden geclaimd, vervallen tot aan het tijdstip van onze ingebrekestelling.

De overige kosten worden te allen tijde aan de opdrachtgever, voor elke zaak apart, in rekening gebracht.

Deze post bestaat allereerst uit een bedrag voor bureaukosten (dossieraanleg, porti, telefoon, e.d.). Thans is dit bedrag vastgesteld op Fl 100,- per zaak, excl btw.

Uiteraard worden pas rechtsmaatregelen genomen na overleg met de opdrachtgever. Hierbij komt ook het kostenaspect aan de orde.
Ingeval de te verwachten kosten dit rechtvaardigen zullen wij een voorschotbedrag in rekening brengen.
Uiteraard informeren wij opdrachtgever regelmatig omtrent het kostenverloop.

Bij een toewijzend vonnis zijn deze kosten voor de opdrachtgever weer volledig verhaalbaar middels de proceskostenveroordeling.
Dit geldt echter niet bij betaling na een faillissementsaanvraag.
Voor wat betreft de financiŰle afwikkeling dient een onderscheid te worden gemaakt tussen afrekening ineens dan wel middels tussentijdse deelafrekeningen over vaste periode; dit laatste systeem geldt ingeval met debiteur een betalingsregeling is overeengekomen.

Alle gelden ten behoeve van opdrachtgever worden door ons kantoor ontvangen c.q. gestort op een girorekening, welke specifiek bestemd is voor het onderbrengen van deze gelden, de reeds genoemde "derdenrekening".
Op deze rekening staande gelden blijven daar geplaatst totdat zij aan de rechthebbende opdrachtgever worden uitbetaald.

Bij de eerste deelafrekening zal in ieder geval eenmalig de € 55,- inzake bureaukosten in rekening worden gebracht, terwijl bij iedere (deel)afrekening honorarium wordt berekend voor zoveel ten behoeve van opdrachtgever gelden zijn ge´ncasseerd, benevens overige verdere uitgaven die wij ten behoeve van de incasso hebben gedaan. Op basis van bovenstaande regeling zij uiteraard tussenliggende varianten mogelijk, zulks in onderling overleg te bespreken.

Voor meer informatie en voor het direct incasseren van vorderingen, bel 035 531 88 80. U wordt direct geholpen door onze medewerkers.

Naast deze uitgave zijn ook de volgende brochures beschikbaar:

 


 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen