Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Proefprojecten omgangsbemiddeling


Inleiding:  Tijdens de scheidingsprocedure kunnen conflicten ontstaan over de omgangsregeling met uw kind of kinderen. Niet alleen u maar ook uw kinderen kunnen daarvan de dupe worden. Als de rechter in zo’n conflict een geforceerde beslissing moet nemen, kan dat heel anders uitpakken dan u eigenlijk had gewild.
Om zo''n beslissing te voorkomen zijn vanaf april 1999 in een aantal plaatsen proefprojecten omgangsbemiddeling gestart. Als u een omgangsregeling vraagt bij de rechtbank Amsterdam, Utrecht, Den Bosch, Breda, Leeuwarden, Groningen, Assen, Den Haag of Middelburg dan kunt u voor deelname aan dit proefproject in aanmerking komen. Ook als u in hoger beroep gaat bij het gerechtshof Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden of Den Haag is omgangsbemiddeling mogelijk.


inhoud

 

Wat houdt omgangsbemiddeling in

De proefprojecten lopen tot l januari 2001. De proefprojecten omgangsbemiddeling worden in 2001 geëvalueerd. De evaluatie gaat in het najaar naar het parlement voor besluitvorming. In de tussentijd blijven de faciliteiten van omgangsbemiddeling, zoals aangeboden tijdens de proefprojecten beschikbaar. Omgangsbemiddeling is alleen mogelijk als de rechter dit beslist. U kunt daar niet zelf voor kiezen (in tegenstelling tot scheidingsbemiddeling)

Omgangsbemiddeling betekent dat de rechter u kan doorverwijzen naar een erkende bemiddelaar (mediator) om samen afspraken te maken over de omgang. De bemiddelaar leert u en uw ex-echtgeno(o)te te kijken naar uw (gemeenschappelijke) belangen achter het conflict en probeert op basis daarvan overeenstemmmg te bereiken. De rechter kan u, ook als er weinig hoop is op medewerking, doorverwijzen naar een bemiddelaar zodat u in ieder geval kennis kunt maken met zijn of haar werkwijze.

In afwachting van het gesprek met de bemiddelaar houdt de rechter de zaak voorlopig aan. Dit btekent dat de behandeling van de zaak voor bepaalde tijd wordt geschorst.

In welke zaken is omgangsbemiddeling mogelijk

Het proefproject omvat uitsluitend zaken waarin een conflict bestaat over de over de omgang met uw kinderen en waarin een gerechtelijke procedure is gestart. Bemiddeling kan opverschillende momenten tijdens een gerechtelijke procedure plaatsvinden: op het moment van een voorlopige voorziening, bij een definitieve voorziening bij de rechtbank en bij hoger beroep. De rechter verwijst niet (opnieuw) naar een bemiddelingsdeskundige als dit al in een eerdere fase van de procedure is gebeurd. Omgangsbemiddeling kan onderdeel zijn van de scheidingsprocedure, maar kan ook onderdeel uitmaken van een afzonderlijke omgangsprocedure, waarin om het nakomen, wijzigen of beëindigen van de omgangsregeling wordt verzocht.

Wie komt voor bemiddeling in aanmerking

Ouders met kinderen onder de 18 jaar, die een scheidings- of omgangsprocedure hebben aangespannen bij de rechtbanken of gerechtshoven die hierboven zijn genoemd, komen in aanmerking om door de rechter te worden doorverwezen naar een bemiddelaar voor professionele bemiddeling.

Hoe gaat de bemiddeling

De rechtbank of het hof beschikt over een lijst van bemiddelaars die speciaal voor deze proefprojecten zijn geselecteerd.De bemiddelaars kunnen werkzaam zijn als advocaat, notaris, psycholoog of maatschappelijk werker. Wanneer een rechter u heeft doorverwezen naar een bemiddelaar kunt u een van de bemiddelaars van de lijst kiezen. U moet vervolgens zelf contact opnemen met de bemiddelaar van uw keuze. De bemiddelaar noteert een beperkt aantal gegevens en maakt een afspraak voor een gesprek binnen 14 dagen.

De duur van de bemiddeling beslaat in principe maximaal 6uur. Eén bemiddelingscontact bedraagt maximaal 2 uur. De bemiddelaar kan de rechter verzoeken om verlenging van de bemiddelingsduur tot 10 uur, als blijkt dat de 6 uur niet voldoende zijn. Gedurende de bemiddeling let de bemiddelaar erop dat de standpunten van beide partijen aan bod komen en dat evenwichtige afspraken worden gemaakt. Na een succesvolle bemiddeling zal de bemiddelaar en/of uw advocaten de overeengekomen omgangsregeling melden aan de rechter. U kunt de rechter daarbij verzoeken de overeengekomen omgangsregeling vast te leggen in een beschikking. Mislukt de bemiddeling, dan zal de procedure bij de rechter worden hervat en zal de rechter uitspraak doen over de omgangsregeling.

De bemiddelaar kan na een mislukte bemiddeling niet optreden als advocaat van één van de partijen.

Kosten van de bemiddeling

Aan de bemiddelingsgesprekken die binnen de proefprojecten vallen zijn voor u geen kosten verbonden.

Omdat de proefprojecten omgangsbemiddeling een initiatief van het ministerie van Justitie zijn, wordt onderzoek gedaan naar de resultaten van de bemiddeling door de Vrije Universiteit in Amsterdam en het Verwey-Jonker instituut. Als u gebruik maakt van de bemiddeling wordt u gevraagd mee te werken aan het onderzoek. Dit betekent dat u en de bemiddelaar een aantal vragen krijgen voorgelegd. De gegevens worden natuurlijk vertrouwelijk en anoniem behandeld. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om te bepalen of omgangsbemiddeling in de toekomst zonder tussenkomst van de rechter gewenst is.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over omgangsbemiddeling? Dan kunt u contact opnemen met de raad voor rechtsbijstand bij u in de buurt. Zij kunnen u doorverwijzen naar een bemiddelaar die u nog meer over omgangsbemiddeling kan vertellen. Algemene internetsite van de raad voor rechtsbijstand: www.rvr.org

Raad voor rechtsbijstand Amsterdam
telefoon:020-580 59 99
fax: 020-580 59 62
e-mail: rvradam@worldonline.nl
 
Raad voor rechtsbijstand ‘s Hertogenbosch
telefoon: 073-681 41 00
fax: 073-614 85 86
e-mail: rvrdb@worldonline.nl
 
Raad voor rechtsbijstand Leeuwarden
telefoon: 058-233 62 33
fax: 058-213 15 29
e-mail: rvrleeuw@worldonline.nl
Raad voor rechtsbijstand Den Haag
telefoon: 070-370 14 14
fax: 070-362 23 64
e-mail: rvrdenhg@worldonline.nl

 Andere brochures

Voor het bestellen van brochures kunt u contact opnemen met:

Ministerie van Justitie
Directie Voorlichting
Afdeling Publieksvoorlichting
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
tel.: 070 _ 370 6850 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur)
Internet: http://www.minjust.nl
e-mail: voorlichting@best-dep.minjust.nl

   


 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen