Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Scheidingsbemiddeling


Inleiding: Bij een echtscheiding moet overeenstemming worden bereikt over allerlei zaken die geregeld moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn: gezag over en omgang met de kinderen, de alimentatie voor de partner en/of de kinderen, de boedelscheiding en de echtelijke woning. Lopen de conflicten hierover hoog op dan laten de partners zich vaak ieder voor zich bijstaan door aparte advocaten. Die brengen verschillende standpunten naar voren. De rechter moet daarop een beslissing nemen. En vaak is dat een beslissing die beide partijen helemaal niet willen. Daarbij komt nog eens dat een dergelijke scheidingsprocedure behoorlijk wat tijd kost.


inhoud

 

Proefprojecten scheidingsbemiddeling

Bij een echtscheiding moet overeenstemming worden bereikt over allerlei zaken die geregeld moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn: gezag over en omgang met de kinderen, de alimentatie voor de partner en/of de kinderen, de boedelscheiding en de echtelijke woning. Lopen de conflicten hierover hoog op dan laten de partners zich vaak ieder voor zich bijstaan door aparte advocaten. Die brengen verschillende standpunten naar voren. De rechter moet daarop een beslissing nemen. En vaak is dat een beslissing die beide partijen helemaal niet willen. Daarbij komt nog eens dat een dergelijke scheidingsprocedure behoorlijk wat tijd kost.

Om na te gaan of scheiden ook mogelijk is zonder uitgebreide procedure voor de rechtbank, is in de arrondissementen Amsterdam, Utrecht, Den Bosch, Breda, Leeuwarden, Groningen, Assen, Den Haag en Middelburg een proefproject met scheidingsbemiddeling van start gegaan. Echtgenoten die willen voorkomen dat conflicten onnodig hoog oplopen kunnen, als ze nog geen gerechtelijke procedure bij één van deze rechtbanken zijn gestart, onder begeleiding van een erkende bemiddelaar (mediator) zelf de zaken regelen. De rechter heeft ook de mogelijkheid in het kader van een voorlopige voorzieningenprocedure naar een scheidingsbemiddelaar door te verwijzen. De proefprojecten lopen tot 1 januari 2001.

De proefprojecten scheidingsbemiddeling worden in 2001 geëvalueerd. De evaluatie gaat in het najaar naar het parlement voor besluitvorming. In de tussentijd blijven de faciliteiten van scheidingsbemiddeling, zoals aangeboden tijdens de proefprojecten, beschikbaar.

Wat houdt scheidingsbemiddeling in

Scheidingsbemiddeling betekent dat een erkende bemiddelaar (mediator) u en uw echtgeno(o)t(e) helpt kijken naar de (gemeenschappelijke) belangen achter het conflict. De bemiddelaar probeert op basis daarvan overeenstemming te bereiken. De bemiddeling moet alle onderdelen van de scheiding betreffen waarover u van mening verschilt. De uitkomst van de bemiddeling wordt vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Die overeenkomst wordt vervolgens door een advocaat omgezet in een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank. Als de bemiddelaar tevens advocaat is, kan deze de overeenkomst zelf omzetten en de scheiding zo voor u afwikkelen. De rechter bevestigt dan de uitkomsten van de bemiddeling. Het is namelijk (nog) niet mogelijk om zonder tussenkomst van de rechter te scheiden.

Wie komt voor bemiddeling in aanmerking

Echtgenoten, woonachtig in de genoemde regio's, die besloten hebben te gaan scheiden en van plan zijn een procedure aan te spannen voor één van de deelnemende rechtbanken komen in aanmerking voor professionele bemiddeling. Voorwaarde is wel dat u en uw echtgeno(o)t(e) bereid zijn om via de bemiddeling tot goede afspraken te komen.

Kosten van de bemiddeling

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen moet u de kosten van de bemiddeling geheel of gedeeltelijk zelf betalen.

Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand dan hoeft u de kosten voor de bemiddeling niet helemaal zelf te betalen*. U betaalt wel een eigen bijdrage, die door de raad voor rechtsbijstand wordt vastgesteld aan de hand van uw inkomen. Indien u daarnaast nog wordt bijgestaan door een advocaat hoeft u niet nog een keer een eigen bijdrage te betalen. Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand moet u de kosten van de bemiddeling en de eventuele bijstand van een advocaat helemaal zelf betalen.

* Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand hangt af van uw inkomen. Meer informatie hierover staat in het informatieblad "lnkomensgrenzen en eigen bijdragen gefinancierde rechtsbijstand". U kunt dit aanvragen bij het ministerie van Justitie. Het adres vindt u op de tweede pagina van dit informatieblad.

Hoe gaat bemiddeling

Als u van scheidingsbemiddeling gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met de raad voor rechtsbijstand bij u in de buurt. Aan het eind van dit informatieblad worden de telefoonnummers vermeld. Zij kunnen u doorverwijzen naar erkende bemiddelaars. Bemiddelaars kunnen werkzaam zijn als advocaat, notaris, psycholoog of maatschappelijk werker.

Wanneer u contact opneemt met de bemiddelaar noteert deze een beperkt aantal persoonlijk gegevens en maakt een afspraak voor een gesprek binnen 14 dagen. Uitgangspunt binnen de proefprojecten is dat een echtscheidingsbemiddeling gemiddeld 8 uur in beslag zal nemen (verdeeld over 3 tot 5 gesprekken). Daarbij let de bemiddelaar erop dat de standpunten van beide partners aan bod komen en dat evenwichtige afspraken worden gemaakt.

Als u en uw echtgeno(o)t(e) geen overeenstemming weten te bereiken dan wordt de bemiddeling als mislukt beschouwd. U dient dan de scheidingsprocedure via de rechtbank te doorlopen. De bemiddelaar kan na een mislukte bemiddeling niet optreden als advocaat van één van de partners.

Onderzoek

Omdat de proefprojecten met scheidingsbemiddeling een initiatief van het ministerie van Justitie zijn, wordt onderzoek gedaan naar de resultaten van de bemiddeling door de Vrije Universiteit in Amsterdam en het Verwey-Jonker instituut. Als u gebruik maakt van de bemiddeling wordt u gevraagd mee te werken aan het onderzoek. Dit betekent dat u en uw bemiddelaar een aantal vragen krijgen voorgelegd. De gegevens worden natuurlijk vertrouwelijk en anoniem behandeld. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om te bepalen of scheiden zonder tussenkomst van de rechter in de toekomst gewenst is.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over scheidingsbemiddeling? Dan kunt u contact opnemen met de raad voor rechtsbijstand bij u in de buurt. Zij kunnen u doorverwijzen naar een bemiddelaar die u nog meer over scheidingsbemiddeling kan vertellen.

Andere brochures

Raad voor rechtsbijstand Amsterdam
Telefoon: 020-580 5999
Fax: 020-580 59 62
E-mail: rvradam@worldonline.nl
Raad voor rechtsbijstand ‘s Hertogenbosch
telefoon : 073-681 41 00
Fax: 073-614 85 86
E-mail: rvrdb@worldonline.nl
Raad voor rechtsbijstand Leeuwarden
Telefoon: 058-233 62 33
Fax: 058-213 15 29
E-mail: rvrleeuw@worldonline.nl   
Raad voor rechtsbijstand Den Haag
Telefoon: 070-370 14 14
Fax: 070-362 23 64
E-mail: rvrdenhg@worldonline.nl

Voor het bestellen van brochures kunt u contact opnemen met:

Ministerie van Justitie
Directie Voorlichting
Afdeling Publieksvoorlichting
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Tel.: 070- 370 6850 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 15.00 uur)
Internet: http://www.minjust.nl
E-mail: voorlichting@best-dep.minjust.nl

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.   


 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen