Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Mediation


Inleiding: Wat is mediation Mediation is het door partijen zelf oplossen van een (juridisch) geschil met behulp van een (juridisch) onafhankelijke derde: de mediator. Een mediator is getraind in het begeleiden van onderhandelingen. Hij of zij oordeelt niet, maar helpt bij het vinden


inhoud

 

Inleiding

In de periode 2000-2002 lopen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie landelijke projecten met een nieuwe vorm van buitengerechtelijke geschioplossing: mediation (Engels uitgesproken). Mediation is een specifieke vorm van bemiddeling. Partijen kunnen onder leiding van de mediator zelf een einde maken aan hun juridisch geschil, waardoor de rechter er niet meer aan te pas hoeft te komen. De oplossing wordt zonodig vastgelegd in een overeenkomst. De mediator (de bemiddelaar) moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Mediation Instituut (NMI).

Het ministerie van Justitie wil onderzoeken welke plaats mediation in de rechtspraktijk zou kunnen innemen. Daarom zijn er in een aantal regio’s twee projecten benoemd: een project bij de rechterlijke macht en een project binnen de gefinancierde rechtsbijstand.

In beide projecten wordt in verschillende regio’s onderzocht wat de resultaten zijn van doorverwijzing van partijen naar mediators, nadat partijen met hun geschil naar een (toegevoegd) advocaat of bureau voor rechtshulp zijn gegaan of een procedure bij de rechter zijn begonnen. Doorverwijzing kan alleen plaatsvinden op vrijwillige basis: partijen kunnen dus nooit worden gedwongen zich te laten doorverwijzen.

Op basis van de resultaten van de projecten zal worden besloten of in het hele land voorzieningen komen voor doorverwijzing naar mediators binnen de gefinancierde rechtsbijstand en bij de rechterlijke organisatie.

Van een oplossing. Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten bereid zijn om samen aan een oplossing te werken. Bovendien is iedereen die bij de mediation aanwezig is (partijen, de mediator, advocaten/gemachtigden, eventuele deskundigen) tot geheimhouding verplicht over verloop van de onderhandelingen. De mediator is gebonden aan gedragsregels van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Mediation bij de rechterlijke macht

Sinds maart 2000 biedt een aantal gerechten mediation aan als extra service tijdens een rechtszaak. De rechter die een zaak in behandeling heeft, kan partijen op de zitting doorverwijzen naar een mediator. Mocht de mediation om welke reden dan ook niet slagen, dan wordt de procedure bij de rechter hervat. De rechter krijgt geen informatie over wat er tijdens de mediation is besproken, als de rechtszaak na de mediation nog zou worden voortgezet.

Aan mediation via de rechter zijn op dit moment geen kosten verbonden.

Voor meer informatie over het project Mediation bij de rechterlijke macht kunt u terecht bij het projectbureau Mediation voor de rechterlijke macht. Ook kunt u daar de brochure Mediation naast rechtspraak opvragen. Aan het einde van dit informatieblad vindt u het adres van dat bureau.

Mediation in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand

Naast het project mediation bij de rechterlijke macht is er het project Mediation in de gefinancierde rechtsbijstand. In dit project wordt geprobeerd geschillen door middel van mediation op te lossen voordat het tot een gerechtelijke procedure gekomen is. Belangrijkste vereiste in dit project is, dat tenminste één van de partijen valt onder het systeem van de gefinancierde rechtsbijstand. Aan de hand van het inkomen wordt bepaald of dat het geval is*. Als beide partijen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, betalen zij afhankelijk van hun inkomen allebei een eigen bijdrage die net zo hoog is als bij een gerechtelijke procedure.

* Informatie over de Inkomensgrenzen is te vinden in het informatieblad "Inkomensgrenzen en eigen bijdragen gefinancierde rechtsbijstand". Dit kunt u opvragen bij het ministerie van Justitie.

Als er alsnog een procedure wordt gestart, is niet nog een keer een eigen bijdrage verschuldigd.

Als één van de partijen geen recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand, dan wordt de helft van de kosten van de mediator door die partij zelf betaald. Het project gefinancierde rechtsbijstand is nog in voorbereiding.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij het landelijk projectbureau Mediation in de gefinancierde rechtsbijstand. Het adres vindt u aan het einde van dit informatieblad.

Scheidings- en omgangsbemiddeling

Op dit moment zijn er in een groot deel van Nederland ook een aantal proefprojecten met scheidings- en omgangsbemiddeling. In deze projecten wordt gekeken welke rol mediation kan spelen in de scheidings- of omgangsprocedure. Scheidingsbemiddeling kunt u op eigen initiatief starten. Ook kunt u worden doorverwezen door de rechter, maar uitsluitend in een voorlopige voorzieningenprocedure. Omgangsbemiddeling kan alleen als de rechter dit voorstelt.

Meer informatie hierover vindt u in de informatiebladen Proefprojecten scheidingsbemiddeling en Proefprojecten Omgangsbemiddeling die u bij het ministerie van Justitie kunt aanvragen. Het adres vindt u aan het eind van dit informatieblad.

Waar kunt u terecht als er geen mediationprojecten in uw omgeving zijn

Het kan zijn dat in uw regio geen mediationprojecten zijn gestart. Als u toch graag een geschil via mediation wilt oplossen, kunt u terecht bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Zij kunnen u adressen geven van gekwalificeerde geven. Buiten de projecten zult u de kosten voor mediation zelf moeten betalen. Het adres van het NMI staat aan het eind van dit informatieblad.

Meer informatie

Meer exemplaren van dit informatieblad en van de informatiebladen over scheidings- en omgangsbemiddeling kunt u opvragen bij:

Ministerie van Justitie
Directie Voorlichting
Afdeling Publieksvoorlichting
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
tel.: 070 - 370 6850 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 15.00 uur)
Internet: http://www.minjust.nl
E-mail: voorlichting@best-dep.minjust.nl

Meer informatie over mediation bij de Rechterlijke Macht en de brochure Mediation naast rechtspraak kunt u opvragen bij:

Het Landelijk projectbureau Mediation voor de Rechterlijke Macht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem
tel 026-359 28 05, far 026-359 26 92
Internet: www.rechtspraak.nl
E-mail: mediation@hetnet.nl

Meer informatie over mediation voor de gefinancierde rechtsbijstand kunt u opvragen bij:

Landelijk projectbureau Mediation voor de Gefinancierde Rechtsbijstand
Postbus 70503
5201 CD ‘s Hertogenbosch
tel: 073-681 41 57, fax: 073-614 85 86
E-mail: rvr.mediation@worldmail.nl

Meer algemene informatie over mediation kunt u opvragen bij:

Nederlands Mediation Instituut (NMI)
Beurs-World Trade Center
Postbus 30137
3001 DC Rotterdam
tel 010-405 69 89, fax: 0 10-405 53 45
E-mail: info@nmi-mediation.nl

Andere brochures

Waar kunt u een advocaat vinden ?
Er zijn ruim 10.000 advocaten in ons land. Voor een advocaat in uw woonplaats kunt u altijd kijken in de Gouden Gids onder de letter A van Advocaten. Maar nog makkelijker is onderstaand 0900-nummer te bellen. U krijgt dan direct contact met een advocaat bij u in de buurt.
Eenvoudiger kan het niet!  0900 - Advocaten of 0900 - 238 62 28 ( Euro 0,80 per minuut)

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.   


 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen