Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

 

GETUIGE
IN CIVIELE PROCEDURE


Inleiding:  U bent opgeroepen als getuige in een burgerlijke (civiele) zaak.
Een civiele zaak is een zaak waarin twee partijen, een eiser en een gedaagde*, het niet met elkaar eens zijn.
Een civiele zaak kan bijv. gaan over een huurcontract, een arbeidsovereenkomst of een echtscheiding.


inhoud  
* Er zijn twee soorten civiele procedures. De dagvaardings en de verzoekschriftprocedure. In een dagvaardingsprocedure heten de partijen eiser en gedaagde. In een verzoekschriftprocedure verzoeker en verweerder. Om wat voor soort procedure het gaat maakt voor u, als getuige, geen verschil.

HOE WORDT U OPGEROEPEN
U wordt opgeroepen door n van de partijen in het proces.
Wie dat is en waarover het gaat kunt u lezen in de dagvaarding of de aangetekende brief die u hebt ontvangen. In de dagvaarding of de brief kunt u ook lezen waar en wanneer u verwacht wordt. Wilt u meer informatie over de zaak dan kunt u contact opnemen met degene die u heeft opgeroepen of diens gemachtigde.

WAAROM WORDT U OPGEROEPEN
U wordt opgeroepen omdat de eiser of de gedaagde bepaalde feiten willen of moeten bewijzen. En van de twee heeft u nu opgeroepen om hem te helpen met dat bewijs. De rechter die uiteindelijk beslist wie er in zijn recht staat moet een goed inzicht hebben in de zaak voordat hij die beslissing neemt. Daarvoor kan het nodig zijn een getuige te horen.

Een getuigenverhoor is bijvoorbeeld vaak nodig bij een aanrijding. U moet dan zo precies mogelijk vertellen wat er gebeurd is; is n van de twee door het rode licht gereden; kwam de auto van rechts enzovoort.
Ook bij arbeidszaken (bijv. ontslag) en bij huurzaken (bijv.
opzegging van de huur bij overlast) worden soms getuigen gehoord.

U MOET UW VERKLARING AFLEGGEN
U bent verplicht om te komen en een verklaring af te leggen. Blijft u zonder geldige reden weg dan kan de rechter u door de politie op laten halen.
Moet u werken op de dag dat u bent opgeroepen dan is uw werkgever verplicht u extra vrij te geven, om uw getuigenis af te kunnen leggen.

Verschijnt u wel op de zitting maar weigert u een verklaring af te leggen dan kan de rechter u laten gijzelen. U wordt dan in hechtenis genomen totdat u uw verklaring hebt afgelegd. Hij kan u ook een dwangsom of een boete opleggen.

U BENT VERHINDERD
Als u verhinderd bent, laat u dat dan zo spoedig mogelijk weten aan degene die u heeft opgeroepen. In beginsel geldt alleen overmacht dat is een erg dringende reden als verhindering.
Bent u verhinderd en is er geen sprake van een erg dringende reden dan kunt u aan degene die u heeft opgeroepen vragen of u uw getuigenis op een ander tijdstip af kunt leggen. Dat zal echter niet altijd mogelijk zijn.

VER REIZEN
Moet u heel ver reizen om uw getuigenis af te kunnen leggen, dan kunt u vragen of u uw getuigenis kunt afleggen voor een rechter bij u in de buurt. Dit moet u vragen aan diegene die u heeft opgeroepen. Deze kan een verzoek indienen bij de rechter.

HET VERSCHONINGSRECHT
Zoals u hiervoor hebt kunnen lezen bent u verplicht een verklaring af te leggen. In sommige gevallen hoeft dat echter niet, omdat u een verschoningsrecht hebt.
U hebt soms verschoningsrecht als u familie bent van de eiser of de gedaagde. Of als u door het afleggen van uw verklaring ernstige strafbare feiten moet bekennen, waarvoor uzelf of iemand uit uw familie vervolgd kan worden.

Ook als in uw beroep een beroepsgeheim geldt, en uw verklaring in strijd zou zijn met dit beroepsgeheim, dan hoeft u niet altijd een verklaring af te leggen. Dit geldt bijvoorbeeld voor artsen, advocaten en notarissen.

Denkt u dat u een beroep kunt doen op het verschoningsrecht dan moet u dat op de zitting tegen de rechter zeggen. De rechter beslist dan of u wel of geen verklaring moet afleggen.

HET VERHOOR
Voordat u uw verklaring aflegt wordt u bedigd. De rechter vraagt u de eed of de belofte af te leggen. U zweert of belooft dan dat u de waarheid zult spreken.
als u daarna met opzet niet de waarheid vertelt, dan maakt u zich schuldig aan een strafbaar feit, namelijk meineed. U kunt hiervoor vervolgd worden.

Tijdens het verhoor wordt u eerst door de rechter gehoord. Hij zal u vragen stellen om een beter inzicht in de zaak te kunnen krijgen. Daarna kunnen ook de gedaagde, de eiser en hun advocaten vragen aan u stellen. Soms zijn er meerdere getuigen opgeroepen. U wordt dan n voor n gehoord.

Het gaat bij uw verklaring om wat u zelf hebt gezien of gehoord. Dus niet om wat u via via te weten bent gekomen. U moet vertellen wat u zich herinnert. Als u het niet meer precies weet, zegt u dat dan eerlijk.

UW VERKLARING
Als u uw verklaring hebt afgelegd wordt deze op schrift gesteld.
De rechter dicteert aan de griffier wat moet worden opgenomen.
Nadat uw verklaring is opgeschreven wordt het stuk aan u voorgelezen. Tenslotte wordt u gevraagd uw verklaring te tekenen.
Vindt u dat iets in uw verklaring niet helemaal goed is weergegeven of wilt u nog iets toevoegen, dan moet u aan de rechter vragen die veranderingen aan te laten brengen.

KOSTEN
U hebt recht op vergoeding van de door u gemaakte kosten.
Brengt u daarom trein of buskaartje en dergelijke mee. Als uw werkgever uw salaris niet door wil betalen neem dan ook een verklaring van uw werkgever mee waarin staat hoeveel salaris u erbij bent ingeschoten.
De vergoeding wordt na afloop van het verhoor door de rechter vastgesteld en moet worden betaald door degene die u heeft opgeroepen.

ANDERE BROCHURES
Over tal van juridische onderwerpen zijn aparte bochures beschikbaar. Hieronder worden enkele genoemd, die voor u ook van belang kunnen zijn.  Door aanklikken vondt u de betreffende brochure;

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u een Email sturen of u kunt terecht bij een bureau voor rechtshulp. Een bureau voor rechtshulp vindt u in elke grote plaats. Telefoonnummers vindt u hier.

 


 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen