Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

 

EISER
IN EEN CIVIELE KANTONGERECHTSPROCEDURE

(Start uw eigen rechtzaak)


Inleiding:  Deze folder gaat over het beginnen van een procedure met het dagvaardingsformulier. U kunt zelf derhalve de procedure starten, zonder bemiddeling van een advocaat of deurwaarder. In al deze procedures gaat het om iets van een ander, de tegenpartij, gedaan te krijgen. Die tegenpartij wordt hier `gedaagde' genoemd.


inhoud  
 1. Inleiding
 2. Voor welke zaken mogelijk
 3. Voor welke zaken niet mogelijk
 4. De indiening van het formulier
 5. Bij welke kantonrechter
 6. De procedure
 7. Intrekken van de vordering
 8. Het bewijs
 9. Het eindvonnis
 10. Hoger beroep
 11. Kosten
 12. Wat kan er mis gaan?
 13. Rechtshulp
 14. Meer informatie

Inleiding

Om een civiele procedure bij de kantonrechter te beginnen, kunt op op drie manieren tewerk gaan;

Deze keuze is niet vrij. In de wet staat in welke gevallen een verzoekschrift moet worden ingediend en in welke gevallen een exploot moet worden uitgebracht.

In alle andere gevallen kunt u kiezen tussen een dagvaardingsformulier, dat u zelf invult en toestuurt aan de griffie, of een dagvaarding die door een deurwaarder wordt uitgebracht.

Voor welke zaken kan het dagvaardingsformulier gebruikt worden

1. een arbeidsovereenkomst,
(met uitzondering van een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst; de wet schrijft voor dat dan een verzoekschrift moet worden ingediend);
2. huur;
(met uitzondering van huurprijsvaststelling van woonruimte of bedrijfsruimte die geen 'middenstandsbedrijfsruimte' is. De wet schrijft voor dat een verzoekschrift moet worden ingediend).
3. een agentuurovereenkomst, huurkoop of pacht;
4. een geldvordering tot f. 5.000,-- (inclusief de inmiddels opeisbare rente).

N.B.

als u haast hebt met de vordering of in spoedgevallen kunt u beter gewoon naar een deurwaarder of advocaat gaan;
die zorgen ervoor dat door het uitbrengen van een exploot de procedure geen vertraging oploopt, b.v. doordat de gedaagde de oproep voor het kantongerecht niet tijdig heeft ontvangen.

3. Wanneer kunt u het dagvaardingsformulier niet gebruiken?
Het formulier is niet te gebruiken;

A. als de wet de indiening van een verzoekschrift voorschrijft. Bijvoorbeeld:
- de Algemene Bijstandswet of andere sociale wetgeving;
personen- en familierecht (o.a. voogdij, ouderlijke macht, beschermingsbewind);
- ontbinding van een arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen.
B. de gedaagde geen bekende woonplaats in Nederland heeft.
C. u op een `snelle' manier wilt procederen; korte termijn voor antwoord van gedaagde;

iemand machtigen
U kunt iemand machtigen om namens u in de procedure op te treden. In dat geval moet u een schriftelijke machtiging als bijlage bij het formulier voegen. Een voorbeeld van een schriftelijke machtiging is hier opgenomen.

De indiening van het formulier
Het ingevulde en ondertekende formulier, de eventuele bijlagen en de kopieŽn daarvan voor de gedaagde(n) moeten naar de griffie van het bevoegde kantongerecht (zie onder het kopje 'het bevoegde kantongerecht'). De kopieŽn voor de gedaagde(n) moet u zelf maken.
U kunt deze stukken per post aan de griffie toezenden of ze daar zelf afgeven.

5. Bij welke kantonrechter (er zijn er 62)
Er zijn in Nederland 62 kantongerechten, die elk een eigen rechtsgebied hebben waarbinnen zij rechtspreken.
Dit betekent dat niet elke kantonrechter uw zaak in behandeling kan nemen.

6. De procedure
Is het formulier goed ingevuld en is het griffierecht betaald, dan wordt uw zaak in behandeling genomen. De griffier van het kantongerecht bepaalt de dag en het uur van de terechtzitting en zendt vervolgens een kopie van het formulier en de eventuele bijlagen naar de gedaagde(n). Het origineel van het formulier en de eventuele bijlagen blijven op de griffie.

U ontvangt van de griffier bericht waar en wanneer de zitting wordt gehouden. U bent niet verplicht naar de zitting toe te gaan. Van elke beslissing die is genomen op een zitting waar u of uw gemachtigde niet aanwezig was, ontvangt u schriftelijk bericht.

7. Intrekken van de vordering
U kunt uw vordering intrekken, bijvoorbeeld omdat de gedaagde daaraan inmiddels heeft voldaan. Trekt u uw vordering in voor of uiterlijk op de eerste zitting en voordat de gedaagde op de dagvaarding heeft geantwoord, dan wordt het griffierecht aan u terugbetaald.

De gedaagde reageert niet op de dagvaarding
De gedaagde reageert niet of niet op tijd op de dagvaarding. Dit heet dat de gedaagde 'verstek' laat gaan. De kantonrechter zal dan in de meeste gevallen vonnis wijzen. Dit vonnis heet een verstekvonnis.

De gedaagde reageert wel op de dagvaarding
Als de gedaagde tijdig op de dagvaarding reageert, dan kan de kantonrechter bepalen dat de gedaagde(n) en u tegelijkertijd voor hem moeten verschijnen voor het treffen van een minnelijke regeling of voor het geven van inlichtingen.
Vervolgens of in plaats daarvan kan de kantonrechter beide partijen in de gelegenheid stellen hun stellingen (schriftelijk of mondeling) nader toe te lichten. Hierover ontvangt u tijdig bericht.

8. Het bewijs
Bewijsstukken zijn (originele) stukken waaruit de aard en de juistheid van uw vordering blijkt. Bijvoorbeeld nota's, contracten, correspondentie met de gedaagde of een garantiebewijs.
Deze bewijsstukken moet u NIET bij het formulier voegen, maar pas aan de kantonrechter toesturen of geven als deze daarom vraagt.

Nader bewijs
Verschillen de gedaagde en u van mening over feiten die voor de uitkomst van de procedure beslissend kunnen zijn, dan kan de kantonrechter aan gedaagde of aan u of aan beide partijen opdragen (nader) bewijs te leveren, bijvoorbeeld door middel van het overleggen van bewijsstukken, door getuigenverhoor of door een onderzoek door een deskundige. Ook hierover ontvangt u tijdig bericht.

9. Het eindvonnis
Het eindvonnis wordt aan u en, als hij verweer heeft gevoerd, ook aan de gedaagde toegezonden.

het vonnis luidt:

In beginsel wordt de verliezende partij ook veroordeeld tot betaling van de proceskosten van de winnende partij. Deze proceskosten bestaan uit het griffierecht, eventuele kosten van rechtshulp en eventuele kosten van bewijslevering (bijvoorbeeld een aan getuigen of deskundigen betaalde kostenvergoeding).

Het verstekvonnis
Het verstekvonnis kan inhouden dat uw vordering geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen. Meestal wordt dan de gedaagde in de proceskosten veroor deeld. Deze proceskosten bestaan in dit geval uit het hierboven al genoemde griffierecht en de eventuele kosten van rechtshulp van de eisende partij. Het verstekvonnis wordt alleen aan u als eiser toegezonden.

De gedaagde moet aan het (verstek)vonnis voldoen
Als de vordering is toegewezen kunt u de gedaagde schriftelijk verzoeken aan het vonnis te voldoen binnen een bepaalde tijd. Doet de gedaagde dit niet, dan moet u toch een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Deze kan zonodig met dwangmiddelen (vooral: beslag op goederen, op loon of op een uitkering) de nakoming afdwingen. De kosten daarvan komen uiteindelijk voor rekening van de gedaagde.

10. Hoger beroep
U bent het met het vonnis niet eens:
Als u het niet eens bent met het vonnis kunt u in bepaalde gevallen in hoger beroep gaan. U krijgt daarover informatie bij het vonnis.

De gedaagde is het met het vonnis niet eens
Ook de gedaagde kan soms in hoger beroep gaan of, als het een verstekvonnis betrof, in verzet gaan. Doet de gedaagde dit, dan wordt u daarover ingelicht. In dat geval is het vaak beter met de tenuitvoerlegging van het vonnis te wachten.

11. Kosten
Bij de indiening van het dagvaardingsformulier moet u `griffierecht' betalen, waarvan de hoogte afhankelijk is van de hoogte van de vordering. Minimaal f. 65,-- en maximaal f. 215,--. Afhankelijk van uw inkomen kunt u een korting krijgen van 50 % of 75 %.
Denkt u dat u voor deze korting in aanmerking komt, dan moet u bij het formulier een 'verklaring omtrent uw inkomen en vermogen' voegen. Die kunt u kosteloos krijgen in het gemeentehuis van uw woonplaats.
Voor de betaling van het griffierecht ontvangt u een acceptgiro. U kunt het griffierecht ook contant op de griffie voldoen. Zolang het verschuldigde bedrag niet is betaald, wordt uw zaak niet in behandeling genomen.

12. Wat kan er mis gaan?
- Hebt u het formulier niet juist of onvolledig ingevuld, dan kan de kantonrechter u de gelegenheid geven een en ander aan te vullen. Hij is daartoe niet verplicht.

- Het is mogelijk dat de griffie het formulier van de gedaagde terugontvangt omdat het is geweigerd, niet op het postkantoor is afgehaald of onbestelbaar is. U krijgt daarover bericht van de griffie. Uw zaak wordt dan niet in behandeling genomen. Het door u betaalde griffierecht krijgt u terug.

N.B.
U kunt de zaak opnieuw aanhangig maken, maar dan uitsluitend door middel van een dagvaarding, die door een gerechtsdeurwaarder wordt uitgebracht. U moet dan opnieuw griffierecht betalen, bovendien brengt de deurwaarder u de kosten voor het uitbrengen van de dagvaarding in rekening.

13. Rechtshulp
In ingewikkelde zaken is het verstandig deskundige juridische hulp te vragen, u kunt u wenden tot een bureau voor rechtshulp, een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of naar een andere deskundige gaan.
De adressen vindt u in het telefoonboek. Bent u lid van een vakbond, dan kan ook de juridisch adviseur van de bond u helpen.

Deze juridische hulp is niet gratis.
Kunt u die kosten niet of slecht gedeeltelijk betalen, dan kunt u aan het bureau voor rechtshulp om toevoeging van een advocaat of een gerechtsdeurwaarder vragen. U moet dan wel een 'verklaring omtrent uw inkomen en vermogen' meenemen. Zo'n verklaring kunt u kosteloos op het gemeentehuis van uw woonplaats krijgen. Misschien komt u op grond van uw financiele situatie in aanmerking voor `gefinancierde rechtshulp'.

Veel advocatenkantoren hebben een gratis spreekuur, of rekenen voor het eerste consult niets. U kunt bellen met 0900 - 238 62 28 om een dergelijke advocaat in uw buurt te vinden. Deze kan u dan nader informeren.
Ook kunt u contact opnemen met de medewerkers van Galama Advocaten telefoon: 035-5318880
fax: 035-5316662
E-mail: info@advocaten.nl
Wakkerendijk 32b
3755 DC Eemnes

Meer informatie over gefinancierde rechtshulp vindt u in de folder

 


 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen