Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

GEDAAGDE
IN EEN CIVIELE KANTONGERECHTSPROCEDURE


Inleiding: Deze folder bevat informatie voor de gedaagde in een civiele kantongerechtsprocedure. Een civiele procedure kan worden gevoerd tussen personen die een verschil van mening hebben over bijvoorbeeld een huurzaak of een geldvordering. Het gaat hier dus niet om een strafzaak, maar de eiser die in de dagvaarding is genoemd heeft een vordering op u.
Als u meer informatie wilt hebben, kunt u naar een bureau voor rechtshulp, een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een andere deskundige gaan.


inhoud  
 1. De dagvaarding
 2. Rechtshulp
 3. U bent het eens met de vordering
 4. U bent het niet eens met de vordering
 5. Verzoek om uitstel
 6. Tegeneis
 7. Bewijsstukken
 8. het eindvonnis
 9. U reageert niet op de dagvaarding
 10. U bent het met het (verstek)vonnis niet eens
 11. hoger beroep
 12. Meer informatie

1. De dagvaarding
De dagvaarding die u hebt ontvangen, betekent dat de eiser het oordeel van de kantonrechter vraagt over een vordering die de eiser op u heeft. In de dagvaarding staat precies wat de eiser wil en waarom. ook staat daarin waar en wanneer u op die vordering kunt reageren.

Gemachtigde van gedaagde
Als u wilt reageren (u bent daartoe niet verplicht) kunt u dat zelf doen. u kunt ook iemand machtigen om namens u in de procedure op te treden. Is de persoon die voor u optreedt geen advocaat, dan moet u hem schriftelijk machtigen. De machtiging voegt u bij uw schriftelijke reactie of geeft u op de terechtzitting aan de kantonrechter.

2. Rechtshulp
Soms is het verstandig hulp van een deskundige te vragen. Bijvoorbeeld als de zaak nogal ingewikkeld is of als u denkt dat u zelf niet in staat bent op de juiste wijze uw verweer te voeren of uw belangen te behartigen. U kunt dan naar een bureau voor rechtshulp, een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een andere deskundige gaan. De adressen vindt u in het telefoonboek. Bent u lid van een vakbond, dan kan ook de juridisch adviseur van de bond u helpen.

Meestal zijn aan de hulp van een deskundige kosten verbonden. Kunt u die kosten niet of niet helemaal betalen, dan kunt u aan het bureau voor rechtshulp vragen om toevoeging van een advocaat of een gerechtsdeurwaarder. U moet dan wel een 'verklaring omtrent uw inkomen en vermogen' meenemen. Zo'n verklaring kunt u kosteloos op het gemeentehuis van uw woonplaats krijgen. Als het bureau aan uw verzoek voldoet, betaalt u wel een eigen bijdrage in de kosten van de rechtshulp.

Meer informatie over gefinancierde rechtshulp vindt u in de folder "U wilt rechtshulp', die u kunt krijgen bij de griffies van rechtbanken en kantongerechten en bij elk bureau voor rechtshulp.

3. U bent het eens met de vordering
Het kan zijn dat u het met de vordering eens bent. Het is dan verstandig om aan de vordering te voldoen. Neem daarover zo snel mogelijk contact op met de eiser(s) of, als eiser een gemachtigde heeft, met zijn gemachtigde. Als u op tijd, dus voor de in der dagvaarding genoemde zittingsdag, aan de vordering voldoet, dan kan de eiser de vordering intrekken. U voorkomt daarmee verdere proceskosten. Deze proceskosten bestaan uit het door de eiser betaalde griffierecht (dit bedraagt, afhankelijk van de hoogte van de vordering, minimaal f. 65, en maximaal f. 215, en eventuele kosten van rechtshulp van de eisende partij.

N.B.
Bent u niet in staat om de vordering in zijn geheel te voldoen, dan kunt u proberen om met de eiser of, als eiser een gemachtigde heeft, met de gemachtigde een (betalings)regeling te treffen.

4. U bent het niet eens met de vordering

u voert geen verweer

Het kan zijn dat u het met de vordering niet eens bent, maar u wilt geen verweer voeren. U laat, zoals dat heet 'verstek gaan'. U moet er wel rekening mee houden dat de kantonrechter in dat geval de vordering van de eiser zal toewijzen. U wordt dan ook in de proceskosten veroordeeld. Deze proceskosten bestaan uit het door de eiser betaalde griffierecht en eventuele kosten van rechtshulp van de eisende partij.

U voert wel verweer

U wilt wel verweer voeren. Dat kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijk verweer (antwoorden) heeft de voorkeur. Als u schriftelijk antwoordt hoeft u niet naar de zitting te gaan. Mondeling antwoorden kan alleen op de zitting. Voor het voeren van verweer heeft u de gelegenheid tot uiterlijk op de dag van de zitting. Deze dag is in de dagvaarding vermeld.

schriftelijk antwoord
In het antwoord omschrijft u (of uw gemachtigde) duidelijk waarom u het niet eens bent met de vordering. U geeft ook aan wat u wilt dat de kantonrechter beslist. Het antwoord moet door u of uw gemachtigde zijn ondertekend.

N.B.
Vermeldt op uw antwoord de namen van partijen en zo mogelijk het rolnummer van de zaak.

Indiening van het schriftelijk antwoord voor de zitting
U kunt uw schriftelijk antwoord voor de dag van de zitting op de griffie brengen of via de post aan de griffie toezenden. In dat geval hoeft u niet naar de zitting te komen.

N.B.
Wilt u uw schriftelijk antwoord bij de griffie bezorgen, houdt u er dan rekening mee dat de griffies van de kantongerechten meestal na 15.00 uur dicht zijn.


Als u uw schriftelijk antwoord per post naar de griffie zendt, dan moet u dit zo tijdig versturen dat het voor de dag van de zitting op de griffie is ontvangen. Wordt het antwoord pas na de zitting op de griffie ontvangen, dan loopt u het risico dat de kantonrechter geen rekening houdt met uw antwoord.

Indiening van het schriftelijk antwoord op de zitting
Als u het antwoord niet hebt bezorgd of hebt opgestuurd voor de zitting, dan geeft u uw antwoord op de vastgestelde zitting aan de kantonrechter.

mondeling antwoord
U (of uw gemachtigde) gaat naar de vastgestelde zitting en vertelt aan de kantonrechter waarom u het niet eens bent met de vordering van de eiser(s).

5. verzoek om uitstel
Denkt u dat u meer tijd nodig hebt voor het voorbereiden van uw antwoord, dan kunt u de kantonrechter schriftelijk of mondeling om uitstel vragen. U moet daarbij de reden van uw verzoek om uitstel geven. Als u schriftelijk om uitstel vraagt, dan moet u dit voor de dag van de zitting doen. Mondeling uitstel vraagt u op de zitting zelf. De kantonrechter kan dan een nieuwe zittingsdag bepalen.

N.B.

6. Tegeneis
Het kan zijn dat u van de eiser ook iets te vorderen hebt. U kunt dan in uw antwoord een tegeneis opnemen. U moet dat duidelijk en gemotiveerd doen. Uw eis moet wel gaan over een zaak waarover de kantonrechter in deze procedure mag beslissen. Dat zijn de volgende zaken.

Gaat uw tegeneis om een ander zaak, dan kunt u een aparte vordering tegen de eiser instellen. Bij een bureau voor rechtshulp, een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een andere deskundige kunt u vragen bij welke rechter u moet zijn.

7. Bewijsstukken
Bewijsstukken zijn (originele) stukken waaruit de aard en de juistheid van uw verweer of uw tegeneis blijkt. Bijvoorbeeld nota's, contracten, correspondentie met de eiser of een garantiebewijs.

Het is raadzaam eventuele bewijsstukken als bijlagen bij uw schriftelijk antwoord te voegen of bij het mondeling antwoord aan de kantonrechter te overhandigen.

N.B.
Vergeet niet ook kopieen voor uzelf te maken.

Afschriften
Het originele exemplaar van uw antwoord en de eventuele bijlagen zijn bestemd voor de griffie. Daarnaast krijgt de griffie van u voor elke eiser een kopie van het antwoord en de eventuele bijlagen.

N.B.
Vergeet niet ook kopieen voor uzelf te maken.

VERDERE GANG VAN ZAKEN

Eiser kan de vordering intrekken
De eiser kan de vordering intrekken, bijvoorbeeld omdat u daaraan inmiddels hebt voldaan.

U hebt tijdig gereageerd op de dagvaarding
Als u tijdig op de dagvaarding reageert, dan kan de kantonrechter bepalen dat eiser(s) en u voor hem moeten verschijnen voor het treffen van een regeling of voor het geven van inlichtingen. Vervolgens of in plaats daarvan kan de kantonrechter beide partijen in de gelegenheid stellen hun stellingen (schriftelijk of mondeling) nader toe te lichten. Hierover ontvangt u tijdig bericht.

Het leveren van bewijs
Verschillen de eiser en u van mening over feiten die voor de uitkomst van de procedure beslissend kunnen zijn, dan kan de kantonrechter aan u of aan de eiser of aan beide partijen opdragen (nader) bewijs te leveren, bijvoorbeeld door middel van het overleggen van bewijsstukken, door getuigenverhoor of door een onderzoek door een deskundige. Ook hierover ontvangt u tijdig bericht.

8. Het eindvonnis
Het eindvonnis wordt, als u verweer hebt gevoerd, zowel aan u als aan de eiser(s) toegezonden. Dit eindvonnis kan inhouden een gehele of gedeeltelijke toewijzing van de vordering, of een afwijzing van de vordering. In beginsel wordt de verliezende partij ook veroordeeld tot betaling van de proceskosten van de winnende partij. Deze proceskosten bestaan uit het griffierecht, eventuele kosten van rechtshulp en eventuele kosten van bewijslevering (bijvoorbeeld een aan getuigen of deskundigen betaalde kostenvergoeding).

9. U reageert niet op de dagvaarding
Als u niet op tijd of helemaal niet op de dagvaarding reageert, dan laat u 'verstek' gaan. De kantonrechter zal dan in de meeste gevallen vonnis wijzen. Dit vonnis heet een verstekvonnis.

het verstekvonnis
Het verstekvonnis kan inhouden dat de vordering geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen. Meestal wordt u als gedaagde ook in de proceskosten veroordeeld. De proceskosten bestaan in dit geval uit het hierboven al genoemde griffierecht en de eventuele kosten van rechtshulp van de eisende partij. Het verstekvonnis wordt niet door de griffie maar door de eiser aan u toegezonden.

Voldoen aan het (verstek)vonnis
Als de eiser een toewijzend vonnis heeft gekregen, dan zal hij u meestal schriftelijk verzoeken het vonnis na te komen. U krijgt daarvoor een bepaalde tijd. Doet u dit niet, dan kan eiser voor de tenuitvoerlegging van het vonnis een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Deze kan zo nodig met dwangmiddelen (vooral: beslag op goederen, op loon of op een uitkering) de nakoming van het vonnis afdwingen. De kosten daarvan komen uiteindelijk voor uw rekening.

10. U bent het met het (verstek)vonnis niet eens

verzet
Als u het niet eens bent met het verstekvonnis kunt u in verzet gaan. Hiervoor hebt u een gerechtsdeurwaarder nodig. U moet het verzet instellen binnen 14 dagen nadat u van het vonnis op de hoogte bent.

11. hoger beroep
Hebt u verweer gevoerd en bent u het niet eens met het vonnis, dan kunt u in bepaalde gevallen in hoger beroep gaan. U krijgt daarover informatie bij het vonnis.

12. Meer informatie
over gefinancierde rechtshulp vindt u in de folder

 


 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen