Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Naamswijziging


Inleiding:  Aan het begin van deze brochure vindt u informatie over het wijzigen van de voornaam.
Bij het wijzigen van de achternaam krijgt u eerst een overzicht van de gevallen waarin een verzoek om naamswijziging kan worden gedaan. Per situatie komt daarbij ook aan de orde wat de voorwaarden zijn en wie het verzoek kan indienen. Vervolgens krijgt u informatie over de procedure voor het indienen van een verzoek voor het wijzigen van de achternaam.
De brochure wordt afgesloten met algemene informatie en een voorbeeld van een verzoekschrift.
Aan de hand van de inhoudsopgave kunt u zien welke hoofdstukken voor u van belang zijn om te lezen.


inhoud

 

Algemeen
Wijzigen voornaam
Wijzigen achternaam
Ouder of verzorger die het kind zijn of haar achternaam wil geven
Meerderjarige die zijn achternaam wil wijzigen in die van de ouder of verzorger
Meerderjarige die een naamswijziging ongedaan wil maken
Meerderjarige die de naamskeuze van de ouders wil herzien
Wijziging van een niet-Nederlandse achternaam
Wijziging van een onwelvoeglijke of bespottelijke achternaam
Wijziging van een veel voorkomende achternaam
Wijziging van een onjuist gespelde achternaam
Toevoegen van een achternaam
Verzoeken gedaan voor 1 januari 1998
Het indienen van een verzoek voor wijziging van de
Hebt u vragen of wilt u meer

 

Algemeen
Deze brochure gaat over naamswijziging: Het veranderen van de naam zonder dat er een nieuwe familieband ontstaat. Namen hebben een belangrijke functie in ons leven. Voornamen worden vaak gekozen vanwege de speciale betekenis die zij hebben. De achternaam zorgt voor onderscheid en maakt duidelijk tot welk familieverband iemand behoort. Omdat een naam belangrijk is kan er behoefte zijn om deze te veranderen. Ineen aantal ge vallen maakt de wet dit mogelijk. In welke gevallen dit kan en hoe dat gaat. leest u in deze brochure. U vindt er informatie over de wettelijke regels voor naamswijziging zoals die gelden vanaf 1 januari 1998.

Behalve naamswijziging kennen we ook naamskeuze. Er is een verschil tussen kiezen en wijzigen. We spreken van kiezen als liet kind de achternaam krijgt van een van de ouders bij liet ontstaan van de familieband met beide ouders. Dat gebeurt bijde geboorte, bij de erkenning en bij de adoptie. Er ontstaat dan een officile familieband. De naamskeuze wordt vastgelegd in de registers van de burgerlijke stand.

Voor meer informatie over naamskeuze is er de brochure ‘De keuze van de achternaam'. In die brochure vindt u ook informatie over liet gebruik van de achternaam: in het dagelijks verkeer


Wijzigen voornaam
Ouders zijn vrij om de voornaam van het kind te kiezen. De belangrijkste beperking is dat het geen onbehoorlijke naam mag zijn. Kiezen de ouders niet, dan geeft de ambtenaar burgerlijke stand het kind een voornaam. Wie zijn voornaam wil wijzigen, moet daarvoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Daarvoor is een advocaat nodig.
Net als bij de oorspronkelijke naamskeuze door de ouders geldt ook nu:
de nieuwe naam die u vraagt mag geen onbehoorlijke naam zijn. Als de rechtbank het verzoek toewijst, wordt de beslissing verwerkt in de registers van de burgerlijke stand.

Hoger beroep en cassatie Wijst de rechtbank het verzoek af, dan kunt u in hoger beroep gaan bij het hof Dit moet binnen twee maanden gebeuren. Het hof bekijkt uw verzoek opnieuw en neemt daarna een beslissing. Bent u het niet eens met de beslissing van het hof, dan kunt u nog beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad. Dit moet binnen drie maanden gebeuren. De Hoge Raad gaat alleen na of de rechtsregels juist zijn toegepast. Zowel bij de rechtbank als bij het hof en de Hoge Raad hebt u een advocaat nodig.

Kosten
Het indienen van een verzoek brengt kosten met zich mee. In de eerste plaats betaalt u griffierecht. Dit is een bijdrage in de kosten voor de rechtspraak. Ook het inschakelen van een advocaat kost geld. Het kan zijn dat u de kosten voor een advocaat niet (helemaal) kunt betalen. In een enkel geval kunt u dan een ‘toegevoegd advocaat krijgen. Dit betekent dat de overheid een deel van de kosten voor haar rekening neemt. U betaalt altijd een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het inkomen en vermogen. Om voor een toevoeging in aanmerking te komen, moet u op het gemeentehuis van uw woonplaats een ‘verklaring omtrent inkomen en vermogen (VIV) halen. Deze geeft u ingevuld en afgestempeld (voorzien van alle bewijsstukken) aan uw advocaat; deze stuurt de verklaring naar de Raad voor de Rechtsbijstand. Daar gaat men na of u voor een toevoeging in aanmerking komt.

Als u uitsluitend van een bijstandsuitkering leeft, hebt u geen VIV nodig. U kunt dan volstaan met het invullen van de ‘verklaring bijstandsgerechtigden en asielzoekers (ABW, ROA) . Deze verklaring vindt u achterin de brochure ‘Verklaring omtrent inkomen en vermogen die u kunt aanvragen bij het Ministerie van Justitie (zie achterin deze brochure). De ingevulde verklaring geeft u aan uw advocaat samen met de meest recente originele uitkerings-strook of het bewijs van toekenning van ROA-verstrekkingen.

Meer informatie vindt u in de brochures ‘Verklaring omtrent inkomen en vermogen en ‘Kosten van een gerechtelijke procedure'

Wijzigen achternaam
In dit hoofdstuk vindt u informatie over het wijzigen van de achternaam:
het veranderen van de achternaam zonder dat een nieuwe officile familieband ontstaat. De naamswijziging roept dus op zichzelf geen rechten en plichten in het leven. Wel is het volgende van belang. Als de achternaam van een meerderjarige wijzigt, wijzigt ook de achternaam van die kinderen waarover hij of zij als ouder gezag uitoefent. Bij een meerderjarige die geen gezag uitoefent over (zijn of haar) kinderen, werkt de naamswijziging van deze meerderjarige niet door. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een ouder die is ontheven van het gezag.


Wanneer kunt u een verzoek om naamswijziging doen Voor het wijzigen van de achternaam bestaan wettelijke regels. In deze regels is aangegeven in welke gevallen een verzoek om naamswijziging kan worden gedaan n wat de voorwaarden zijn om het verzoek toe te wijzen. Deze gevallen komen stuk voor stuk aan de orde. Eerst krijgt u een overzicht van deze gevallen:


Ouder of verzorger die het kind zijn of haar achternaam wil geven
De achternaam van het kind kan worden gewijzigd in die van de ouder wiens naam het kind niet heeft of in die van de verzorger:

Als een kind wordt opgevoed en verzorgd door pleegouders, kan het kind de naam krijgen van een van de pleegouders.

Verzorgingstermijn
Degene om wiens naam wordt gevraagd, moet het kind gedurende een bepaalde aaneengesloten periode hebben verzorgd en opgevoed. Dat moet zijn gebeurd onmiddellijk voorafgaand aan het verzoek. Als het kind jonger is dan twaalf jaar is deze periode vijfjaar.

Als het kind ouder is dan twaalfjaar, is deze verzorgingstermijn drie jaar. Stel nu, dat er meer kinderen in een gezin zijn, dat n of meer van deze kinderen jonger is dan twaalfjaar en dat het verzoek voor alle kinderen samen wordt gedaan. In dat geval geldt voor alle kinderen de termijn van vijfjaar.

Belang van het kind

Bij de beoordeling van het verzoek staat het belang van het kind voorop.
Hierbij spelen onder andere de volgende factoren een rol;

het contact tussen het kind en de ouder wiens naam het heeft.


Wie kan het verzoek doen

Het verzoek om naamswijziging moet worden gedaan door de wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind. In het geval van minderjarige kinderen zijn dit degenen die het gezag uitoefenen over het kind. Het gezag kan worden uitgeoefend duurde ouder(s), door de ouder en zijn of haar partner samen, door een voogd of door twee voogden gezamenlijk (dit kunnende pleegouders zijn).

Afwijzing verzoek

Het verzoek wordt afgewezen:

Meerderjarige die zijn achternaam wil wijzigen in die van de ouder of verzorger

Kinderen zijn — uitzonderingen daargelaten — vanaf hun achttiende jaar meerderjarig. Een meerderjarig kind kan zijn of haar naam laten wijzigen in die van de ouder die hem of haar na een scheiding verder heeft verzorgd en opgevoed f in die van de verzorger. Hij of zij moet hiervoor zelf het verzoek indienen.

Voorwaarde is dat de ouder, partner of pleegouders het kind tijdens de minderjarigheid gedurende ten minste drie jaar aaneengesloten hebben verzorgd en opgevoed. Als het meerderjarige kind de naam wil hebben van de partner-niet ouder of van een van de pleegouders, moeten deze hiermee instemmen. Het verzoek om naamswijziging zoals hier bedoeld kan maar eenmaal worden gedaan.

Meerderjarige die een naamswijziging ongedaan wil maken

Ouders en/of verzorgers kunnen om naamswijziging voor minderjarige kinderen vragen. Iedereen die meerderjarig is, kan het verzoek indienen om deze naamsxvijziging weer ongedaan te maken. De meerderjarige krijgt dan de achternaam die hij of zij oorspronkelijk had.

Meerderjarige die de naamskeuze van de ouders wil herzien

Vanaf 1januari1998 kunnen ouders samen de achternaam van hun kind(eren) kiezen, die van de vader of die van de moeder. De keuze van de naam van hun eerste kind geldt voor alle volgende kinderen. Voorbeen bood de wet geen keuzemogelijkheid.
Een kind dat meerderjarig wordt kan de keuze van zijn of haar ouders herzien. Het kind kan hiervoor een verzoek indienen tot drie jaar na het bereiken van de meerderjarigheid. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

Wijziging van een niet-Nederlandse achternaam

In de Rijkswet op het Nederlanderschap staat dat bij naturalisatie de achternaam kan worden gewijzigd. Nadat naturalisatie heeft plaatsgevonden, is daarna naamswijziging slechts in beperkte mate mogelijk. Het enkele feit dat de naam niet Nederlands klinkt, is daarvoor niet voldoende. De gevraagde naam moet Nederlands klinken.

Wijziging van een onwelvoeglijke of bespottelijke achternaam

U .kunt naamswijziging vragen als uw naam onwelvoeglijk of bespottelijk is. Of uw naam onwelvoeglijk of bespottelijk is, wordt niet alleen aan uw oordeel overgelaten. Voorwaarde is dat een ieder, die deze achternaam zou hebben, de naam als onwelvoeglijk of bespottelijk moet kunnen ervaren. In bijzondere gevallen kan naamswijziging plaatsvinden als uw naam in verband met uw maatschappelijke positie of beroep bespottelijk of hinderlijk is.

Wijziging van een veel voorkomende achternaam
Komt uw naam zo vaak voor, dat dit problemen oplevert — bijvoorbeeld in de beroepssfeer— dan kunt u om naamswijziging vragen.

Bij niet-Nederlandse, bespottelijke en veel voorkomende namen wordt de nieuwe naam zoveel mogelijk afgeleid van de oude naam. Dit kan door hetwijzigen van een paar klinkers of niet behulp van een voor- of achtervoegsel. Lukt dat niet, dan kan een geheel nieuwe Nederlands klinkende naam worden gekozen. die nog niet in Nederland voorkomt; ook de naam van de andere ouder mag worden gekozen.

Wijziging van een onjuist gespelde achternaam
Is uw naam volgens u onjuist gespeld? Dan kunt u vragen uw naam te wijzigen in de juiste spelling. Dat is de spelling zoals die voorkwam in de akten van de burgerlijke stand

Is uw naam bij uw geboorteaangifte fout genoteerd, dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand deze ambtsbalve verbeteren. Verder kan de onjuiste geboorteaangifte volgens het Burgerlijk Wetboek op last van de officier van justitie worden hersteld. U moet de officier van justitie vragen daarvoor opdracht te geven. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een aantekening van de wijziging in uw geboorteakte; deze akte is opgenomen in de registers van de burgerlijke stand.

Achterin de brochure vindt u de plaatsen waar de parketten van het openbaar ministerie zijn gevestigd; dit zijn de kantoren waar officieren van justitie werken.

Toevoegen van een achternaam

Het toevoegen van een naam aan de achternaam is maar in twee gevallen mogelijk.
Ten eerste als kan worden aangetoond dat tijdens de invoering van de registers van de burgerlijke stand  de dubbele naam voorkwam en daarna ook is gebruikt.Ten tweede als wordt gevraagd de naam van de moeder toe te voegen, omdat deze naam is uitgestorven of op bet punt staat uit te sterven.

Dit is het geval als de vader en de grootvader van de moeder geen mannelijke nakomelingen meer hebben en kunnen krijgen. De naam van de moeder wordt dan voor de achternaam geplaatst.
De naam die wordt toegevoegd mag geen naam van een adellijk geslacht zijn. Als u zelf tot de adel behoort, kunt u geen naam laten toevoegen.

Wijzigen van de achternaam in het belang van de lichamelijke of geestelijke gezondheid Hiervoor is behandeld in welke gevallen een verzoek om naamswijziging kan worden gedaan en wat de voorwaarden zijn om dit verzoek toe te wijzen. Valt het verzoek niet onder een van deze gevallen of is niet aan alle voorwaarden voldaan, dan wordt het verzoek afgewezen. Alleen als zon afwijzing iemands lichamelijke of geestelijke gezondheid ernstig schaadt, kan het verzoek toch worden ingewilligd. Bij het Ministerie van Justitie kunt u hierover meer informatie krijgen.

Verzoeken gedaan vr 1 januari 1998

De regels zoals die in deze brochure staan, gelden vanaf i januari1998. Hoe zit het nu met een verzoek dat gedaan is vr 1januari1998 dat daarna pas wordt behandeld? In die gevallen geldt voor degene die het verzoek indient de meest gunstige regeling. Dus als het verzoek volgens de nieuwe regels zou worden afgewezen en volgens de oude regels zou worden toegewezen, dan zijn in dat geval de oude regels van toepassing.

Het indienen van een verzoek voor wijziging van de achternaam
In dit hoofdstuk krijgt u informatie over de procedure voor het indienen van een verzoek om de achternaam te wijzigen.

Waar dient u een verzoek in
Een verzoek om wijziging van uw achternaam of die van uw kinderen moet u sturen naar:

Ministerie van Justitie,
Directie Bestuurszaken,
Postbus 20300,
2500 FH DEN HAAG.

Bij uw verzoek moet een afschrift van de geboorteakte worden meegestuurd van de persoon (personen) voor wie naamswijziging wordt gevraagd. Zon afschrift is te verkrijgen in de gemeente waar de geboorte is geregistreerd (geboortegemeente).
Verder moet u kopien meesturen van alle stukken die van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld een beschikking over het gezag en een afschrift van de huwelijks-akte.

Wel of niet in behandeling
Als uw verzoek is ontvangen, gaat een medewerker van de directie Bestuurszaken eerst na of uw verzoek wel of niet voor behandeling in aanmerking komt. Wordt uw verzoek in behandeling genomen, dan kost u dat f 500,-.

Niet in behandeling
Komt uw verzoek op grond van de verstrekte informatie niet voor behandeling in aanmerking, dan krijgt u daarvan bericht. Als u het daar niet mee eens bent of eventuele ontbrekende informatie kunt verstrekken, moet u dat schriftelijk laten weten aan de directie Bestuurszaken van het Ministerie van Justitie. Uw verzoek wordt dan opnieuw beoordeeld. U moet u wel realiseren dat het zo kan zijn dat uw verzoek dan uiteindelijk toch niet voor inwilliging in aanmerking komt.

Wel in behandeling

Als uwverzoek in behandeling komt, krijgt u een ontvangstbevestiging met een betalingsverzoek van het Ministerie van Justitie. U moet de f 500,- voor de behandeling van uw verzoek overmaken op het in de ontvangstbevestiging genoemde rekeningnummer van het Ministerie van Justitie. Nadat uw betaling is ontvangen, wordt uw verzoek voor behandeling naar uw woongemeente gestuurd.

N.B. Als u eenmaal hebt betaald, kunt u het geld niet meer terug krijgen. Dok niet als u bij nader inzien uw verzoek intrekt, of als uw verzoek wordt afgewezen

Vermindering of ontheffing van de betaling
Kunt u het geld voor de naamswijziging niet (helemaal) betalen, dan kunt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) ontheffing. Als u daarvan gebruik wilt maken, moet u bij het gemeentehuis van uw woonplaats een ‘verklaring omtrent inkomen en vermogen (VIV) halen.

Leeft u uitsluitend van een bijstandsuitkering, dan moet u de ‘Verklaring bijstandsgerechtigden en asielzoekers (ABW, ROA) achterin deVIV-brochure invullen. U voegt daarbij uw meest recente originele uitkeringsstrook of het bewijs van toekenning ROA-verstrekkingen. De VIV of de Verklaring bijstandsgerechtigden stuurt u naar het Ministerie van Justitie als u de ontvangst-bevestiging hebt gekregen. Hebt u eenmaal betaald, dan wordt een later verzoek om (gedeeltelijke) ontheffing van de betaling niet meer in behandeling genomen en het geld wordt niet teruggestort.

Verdere procedure

Onderzoek
De Minister van Justitie verzoekt de burgemeester van uw woonplaats een onderzoek in te stellen. Dat onderzoek wordt gedaan door een ambtenaar van de gemeente. Hij gaat na of de gegevens die u hebt ingediend juist zijn en vult ze eventueel aan. Verder hoort hij u en andere belanghebbenden. Hiervoor krijgen u en de andere belanghebbenden een oproep. In elk geval worden gehoord: degene die het verzoek doet, de ouder van wie de naam nu wordt gedragen en degene van wie de naam wordt gevraagd. Ook de mening van het kind wordt gevraagd, als het twaalfjaar of ouder is.

Woont u in het buitenland, op de Nederlandse Antillen ofAruba, dan wordt het onderzoek gedaan door tussenkomst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken of de autoriteiten op de Nederlandse Antillen ofAruba.
Als een van de belanghebbenden in het buitenland woont, wordt degene gehoord door tussenkomst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken door de Nederlandse vertegenwoordiging in dat land.
Als een van de belanghebbenden in een andere gemeente woont, wordt een deel van het onderzoek daar verricht.
Als een belanghebbende is overleden, indien de aanvraag een minderjarige betreft, worden in zijn of haar plaats ouders of meerderjarige kinderen gehoord.

Nadat u en alle belanghebbenden zijn gehoord sturen de instanties die het onderzoek hebben uitgevoerd de gegevens toe aan het Ministerie van Justitie.

Beoordeling
Nadat op het Ministerie van Justitie alle onderzoeksgegevens zijn ontvangen, wordt gekeken of uw verzoek wel of niet voor inwilliging in aanmerking komt.

Bezwaren
Het kan zijn dat er belanghebbenden zijn die bezwaren hebben tegen de naamswijziging. Deze bezwaren moeten worden gemotiveerd en er moet een relatie zijn met het verzoek om naamswijziging. Stemt de partner, (niet) - ouder of pleegouder niet in met het verzoek, dan wordt het verzoek afgewezen.

Meerderjarigen
Gaat het om naamswijziging van een meerderjarige dan spelen bezwaren van andere belanghebbenden in het algemeen geen rol als verder aan alle voorwaarden is voldaan.

Minderjarigen
Gaat het om een naamswijziging van een minderjarige waartegen n van de ouders bezwaren heeft, dan wordt de raad voor de kinderbescherming om advies gevraagd. De ouder die bezwaren heeft, wordt van de adviesaanvraag op de hoogte gesteld. De raad gaat na of de gevraagde naamswijziging in het belang is van het kind. De raad doet dit aan de hand van de voorwaarden die genoemd zijn op pagina 6.

Soms wil een belanghebbende de hezwaren intrekken als de alimentatiebetaling kan worden gestopt of het kind afziet van zijn wettelijk erfdeel. Dergelijke voorwaarden zijn in strijd met de wet. In de procedure voor naamswijziging wordt daarmee geen rekening gehouden.

Positieve beslissing Naamswijziging vindt plaats hij koninklijk besluit. Als het verzoek om naamswijziging wordt ingewilligd, maakt de Staatssecretaris van Justitie aan de belanghebbenden het voornemen kenbaar om aan Hare Majesteit de Koningin een voordracht te doen voor het koninklijk besluit dat de naamswijziging officieel maakt. Tegen dit voornemen kan een belanghebbende bezwaar aantekenen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval worden vermeld:
—    naam en adres van degene die bezwaar maakt;
—    datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;
—    een omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt;
—    de reden(en) waarom er bezwaar wordt gemaakt.

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de datum van de beslissing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en zo mogelijk moet een kopie van de beslissing worden meegestuurd. In principe worden de betrokkenen vervolgens opgeroepen voor een hoorzitting. Daarna wordt er opnieuw een beslissing genomen. Alle betrokkenen krijgen hiervan bericht.

Is n van de betrokkenen het niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift, dan kan hij of zij in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in het arrondissement waar hij of zij woont.
Als u door de sector bestuursrecht van de rechtbank in het gelijk wordt gesteld, wordt uw verzoek opnieuw in behandeling genomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de uitspraak van de rechtbank. Als u in het ongelijk wordt gesteld, kunt u nog in hoger beroep gaan hij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wordt er tegen het voornemen tot naamswijziging geen bezwaarschrift ingediend of is tegen de beslissing op een bezwaar- of beroepschrift geen beroep meer mogelijk? Dan stuurt het Ministerie van Justitie een ontwerp koninklijk besluit naar Hare Majesteit de Koningin ter ondertekening.

Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep staat in de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van deoverheid'

Administratieve verwerking
Is het koninklijk besluit eenmaal ondertekend, dan kost de administratieve verwerking nog enige tijd. Daarom krijgt u pas een paar weken later een officieel uittreksel van het besluit. In het uittreksel staan alle gegevens van degene aan wie de naamswijziging is verleend. U moet dit document goed bewaren.
Het wordt maar nmaal verstrekt. Het Ministerie van Justitie informeert een aantal instanties, zoals de burgerlijke stand en de gemeentelijke basis-administratie van uw gemeente. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal de naamswijziging als ‘latere vermelding toevoegen aan uw geboorteakte.

Andere documenten
U moet zelf zorgen voor de wijziging van uw naam in andere documenten of de vervanging van documenten, zoals uw paspoort, uw rijbewijs, uw bankrekening, uw verzekeringen enzovoort. Schooldiploma s kunnen niet worden gewijzigd of vervangen. In een enkel geval kunt u via het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen of de onderwijsinstelling een verklaring krijgen, waaruit blijkt dat u een bepaald examen met succes hebt afgelegd. Op die verklaring wordt uw nieuwe naam vermeld.

Negatieve beslissing Wordt uw verzoek niet ingewilligd, dan krijgt u een negatieve beslissing. In de beslissing staat waarom uw verzoek niet wordt ingewilligd. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken. Hoe u bezwaar kunt maken hebt u hiervoor kunnen lezen onder ‘Positieve beslissing .

Hoe lang duurt de behandeling De totale behandelingsduur is al gauw
zeven tot acht maanden. Tenminste als er geen bezwaar wordt gemaakt door belanghebbenden.
—    Binnen drie tot vier weken na indiening krijgt u een ontvangstbevestiging.
—    De registratie en verwerking van uw betaling duurt ongeveer twee weken.
—    Het onderzoek bij de gemeente duurt gemiddeld drie maanden. Woont u of een andere belanghebbende in het buitenland, dan duurt het onderzoek langer.
—    Het nemen van het besluit, inclusief de administratieve afhandeling, duurt ongeveer vier maanden, inclusief de wettelijke termijn voor het indienen van een bezwaarschrift (zes weken).

Zodra er sprake is van iets bijzonders, wordt de behandelingsduur langer. Worden er bijvoorbeeld bezwaren aangevoerd tegen een verzoek om naamswijziging van een minderjarige, dan neemt het onderzoek van de raad voor de kinderbescherming al enkele maanden in beslag.
Wordt er na een bezwaarschriftprocedure nog beroep ingesteld, dan komen daar gauw nog zes maanden bij. Indien er hoger beroep wordt ingesteld, wordt de termijn nog langer.


Hebt u vragen of wilt u meer informatie
Als u twijfelt over uw verzoek of als u nog vragen hebt, neem dan schriftelijk contact op met de
directie Bestuurszaken van het Ministerie van Justitie,
Postbus 20300,
2500 CH DEN HAAG.

Verder kunt u met algemene vragen ook terecht bij de afdeling Bevolking van uw gemeente. Tenslotte kunt u met vragen over bijzondere gevallen van naamswijziging van kinderen en (stiefouder) adoptie naar de raad voor de kinderbescherming gaan.

Voor algemene informatie en het aanvragen van brochures, kunt u verder contact opnemen met de telefonische informatielijn van de gezamenlijke ministeries:

Postbus 51 Infolijn
Telefoon o8oo-8o51 (gratis)
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.oo uur - 21.00 uur
Internet: http://www.postbusas.nl
E-mail: webmaster@postbussi.nl

u kunt ook contact opnemen met:

Ministerie van Justitie
Directie Voorlichting,
Afdeling in- en externe communicatie
Postbus 20301
2500EH DEN HAAG
Telefoon 070 - 370 68 50

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00 uur -17.oo uur.
Internet: www.minjust.nl
E-mail: voorlichring@best-dep.minjust.nl


 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen