Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

Studiefinanciering: wat te doen bij problemen


Inleiding: VOOR WIE IS DEZE BROCHURE?
De Wet op de studiefinanciering is gemaakt voor een grote groep mensen. Soms kan de wet in individuele gevallen onredelijk uitpakken en soms kan iemand het niet eens zijn met een beslissing. Voor zulke gevallen levert deze brochure vaak de oplossing Stap voor stap komen procedures als hardheidsclausule, bezwaar, beroep en voorlopige voorziening aan de orde.
 


inhoud  

Voorkomen is beter dan genezen!
- Geef wijzigingen op tijd door en met de juiste formulieren
- Wijzigingen verstuurd? Controleer na ongeveer vier weken bij een steunpunt of die al zijn verwerkt.
- Langere tijd weg? Zorg dan voor een gemachtigde.
- Bewaar altijd een kopie van de papieren die naar de Informatie Beheer Groep gaan.

HARDHEIDSCLAUSULE

De Wet op de studiefinanciering is gemaakt voor veel mensen. Soms kan de wet in individuele gevallen onvoordelig uitpakken. In de wet is een artikel opgenomen waarin staat dat er van de Wet op de studiefinanciering afgeweken mag worden, als zich bij de toepassing van die wet 'onbillijkheden van overwegende aard" voordoen. In die gevallen is een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule mogelijk Bij het overwegen van een beroep op de hardheidsclausule is het altijd verstandig om eerst even contact op te nemen met een steunpunten

In drie situaties is een beroep op de hardheidsclausule mogelijk:

1
IK WIL EEN AANVULLENDE BEURS, MAAR MIJN OUDER(S) WILLEN/KUNNEN HUN INKOMENSGEGEVENS NIET GEVEN, OF
IK WIL DAT HET INKOMEN VAN MIJN OUDERS NIET MEETELT BIJ DE BEPALING VAN MIJN AANVULLENDE BEURS.
In zeven omstandigheden is toepassing Hardheidsclausule mogelijk:

  1. Mijn vader/moeder is/zijn uit de ouderlijke macht ontzet/ ontheven
  2. Mijn vader/moeder willen/kunnen hun inkomensgegevens niet opgeven
  3. Mijn vader heeft me niet erkend
  4. Ik heb vanaf mijn twaalfde jaar geen contact meer met mijn vader/moeder
  5. Ik heb een ernstig, onverzoenlijk conflict met mijn vader/ moeder over: geloof, levensovertuiging, incest of ander lichamelijk geweld
  6. Mijn vader/moeder betaalt de vastgestelde alimentatie al twaalf maanden niet
  7. Het adres van mijn vader/moeder is onbekend

Voor de situaties 1 tot en met 5 bestaat een standaardformulier Toepassing Hardheidsclausule, verkrijgbaar via telefoonnummer 050 599 98 50 of bij een steunpunt
Er staat in wat iemand moet doen en wat er van de Informatie Beheer Groep verwacht kan worden. In de overige twee situaties is het verstandig om eerst contact opnemen met een
steunpunt. We leggen de punten 6 en 7 hieronder globaal uit.

6
MIJN VADER/MOEDER BETAALT DE VASTGESTELDE ALIMENTATIE AL TWAALF MAANDEN NIET.
Soms mag bij de berekening van de aanvullende beurs het inkomen van de ouder buiten beschouwing worden gelaten (als voldoende is gebleken dat de alimentatie oninbaar is, en het
aantoonbaar is dat alles gedaan is om dit af te dwingen). Is dit het geval, dan is een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule mogelijk. Zorg wel voor de volgende gegevens:
een verklaring van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) of van de Raad van de Kinderbescherming. Uit die verklaring moet wel blijken dat de alimentatie, ten minste een jaar voordat het verzoek is gedaan, oninbaar is, en welke stappen er zijn/worden ondernomen om dit alsnog te innen.

7
HET ADRES VAN MIJN VADER/MOEDER IS ONBEKEND.
Vraag aan de Informatie Beheer Groep om het adres op te sporen en de inkomensgegevens van de ouder(s) te achter halen
- Heeft de zoekactie succes, dan bepaalt de Informatie Beheer Groep wat de hoogte van de aanvullende beurs is. Als de ouders weigeren aan de studie mee te betalen, bestel of haal dan het formulier Toepassing Hardheidsclausules. Hierin staat welke informatie en verklaringen de Informatie Beheer Groep nodig heeft om het inkomen van de ouder(s) buiten beschouwing te laten. Is er alimentatie vastgesteld en is die niet inbaar, lees dan de toelichting bij punt 6 hierboven. Heeft de zoekactie geen succes, dan is het soms mogelijk om aanvullende beurs te krijgen zonder rekening te houden met de inkomensgegevens van de ouder(s). Hierover is bij een steunpunt meer informatie te krijgen.

Geen aanvullende beurs? Dan is het mogelijk om het gehele bedrag te lenen. Geef dit door met het formulier wijzigingen Student (WS).


MIJN VADER EN/OF MOEDER IS/ZIJN OVERLEDEN.
In deze situatie geldt het volgende:
Ik heb voor het eerst studiefinanciering aangevraagd.
Geef het overlijden dan door met het ouderformulier vader (Ov) of ouderformulier moeder (Om).
- Ik krijg al studiefinanciering.
Geef het overlijden dan door:

Zorg in ieder geval voor de volgende gegevens:

Door het overlijden van een ouder vervalt het kortingsbedrag op de aanvullende beurs door zijn/haar inkomen Daardoor valt de aanvullende beurs meestal hoger uit


2
IK HEB MET MIJN OV-STUDENTENKAART TOCH EXTRA KOSTEN IN HET OPENBAAR VERVOER.
In twee situaties is verzoek toepassing hardheidsclausule mogelijk:

Vergoeding aanvragen?
Bestel of haal het formulier Hardheidsclausule OV-studentenkaart (Hhc-OVk) en stuur dit binnen twee maanden naar de Informatie Beheer Groep De vergoeding wordt dan met terugwerkende
kracht gegeven

Formulier te laat verstuurd? Dan wordt de tegemoetkoming vanaf de maand na inzending van het formulier gegeven. De tegemoetkoming moet elk jaar aangevraagd worden

3
IK ZIT IN EEN ANDERE SITUATIE.
Ik zit een bijzondere situatie, waarbij ik denk dat ik in aanmerking kan komen voor toepassing van de hardheidsclausulen. In dat geval is het verstandig om eerst contact op te nemen met een steunpunt.

Niet achteraf
Als een beroep op de hardheidsclausule wordt erkend, gaat dit in op de eerste dag van de maand waarin het beroep is gedaan. Een beroep op de hardheidsclausule wordt in de regel niet over verstreken maanden toegekend. Soms kan dit toch. Bijvoorbeeld wanneer de Informatie Beheer Groep studiefinanciering terug wil hebben, als (een van) de ouders in eerste instantie een te laag inkomen (heeft) hebben doorgegeven en (weigert) weigeren om de ouderlijke bijdrage alsnog te betalen.

Oneens met de beslissing op een verzoek voor toepassing hardheidsclausule? Lees hoofdstuk 2.

BEZWAAR MAKEN

Voordat een bezwaarschrift (voorbeeld) wordt ingediend, is het altijd verstandig om eerst bij een steunpunt te informeren of er geen andere oplossing is. Vaak is het doorgeven van een wijziging met een formulier Wijzigingen Student (Ws) of Wijzigingen Debiteur (Wd) al voldoenden.
Zorg er wel voor dat de termijn van het indienen van een bezwaarschrift niet verstrijkt (tot zes weken na de datum van verzending van de beslissing). Bezwaar maken kan alleen
schriftelijk. Vermeld bovenaan 'Bezwaarschrift".

Iemand anders machtigen om bezwaar te maken? Dat kan. Stuur een ondertekende verklaring mee waarin dit staat. De gemachtigde moet ook tekenen.

Als er al een vertegenwoordiger is aangewezen (alleen bij terugbetaling studieschuld), dan is zo'n verklaring niet nodig.
Advocaten hoeven ook niet gemachtigd te worden.

Stuur het bezwaarschrift naar:
Informatie Beheer Groep
Produktgroep Bezwaar, Beroep en Juridische Zaken
Postbus 50081
9702 EA Groningen
Zet op de envelop in de linkerbovenhoek 'Bezwaarschrift".

Binnen twee weken geen ontvangstbevestiging gekregen?
Neem dan contact op met een steunpunt

Bezwaarschrift voldoet niet aan de wettelijke vereisten? De IB-Groep geeft de mogelijkheid om dit te herstellen. Dit verlengt wel de reactietermijn van de IB Groep.
Oneens met de beslissing op een bezwaarschrift? Lees hoofdstuk 3.

In grote financiŽle problemen? Lees dan hoofdstuk 4.

IN BEROEP GAAN

In beroep gaan kan alleen schriftelijk. Vermeld bovenaan "Beroepschrift". In beroep gaan kost f 50,- griffierecht. De secretaris van het College van beroep studiefinanciering stuurt hierover bericht. In bepaalde gevallen is het mogelijk om dit griffierecht terug te krijgen. Dit staat in de beslissing op het beroepschrift.

Stuur het beroepschrift (voorbeeld) naar:
Het College van beroep studiefinanciering
postbus 646
9700 AP GRONINGEN
Zet op de envelop in de linkerbovenhoek 'beroepschrift".

Het College van beroep studiefinanciering stuurt altijd een ontvangstbevestigingen. Het College vraagt daarna aan de Informatie Beheer Groep om op het beroepschrift te reageren met een verweerschrift. Hiervan wordt een kopie opgestuurd, waarop door degene die in beroep is gegaan ook weer gereageerd mag worden. In de regel wordt een beroepszaak tijdens een openbare zitting behandeld. Wanneer iemand hiervoor opgeroepen wordt, is hij of zij wettelijk verplicht om te verschijnen. Een advocaat of gemachtigde mag altijd mee.

In grote financiŽle problemen? Lees dan ook hoofdstuk 4.

VOORLOPIGE VOORZIENINGEN

Ik kom tijdens de behandeling van mijn bezwaarschrift of beroepschrift in grote (financiŽle) problemen.
Dan kan schriftelijk aan de voorzitter van het College van beroep studiefinanciering om een voorlopige voorziening (voorbeeld) gevraagd worden. Zo'n verzoek kost f 50,- griffierecht. De secretaris van het College stuurt bericht over de betaling. Als er naast een beroepschrift ook om voorlopige voorziening wordt gevraagd, dan moet twee keer griffierecht betaald worden. Als een verzoek wordt gehonoreerd, dan staat in de uitspraak van het College of te griffierecht teruggekregen kan worden. Een voorlopige voorziening aanvragen kan alleen schriftelijk.
Vermeld bovenaan 'Verzoekschrift".

Stuur het verzoekschrift naar:
Het College van beroep studiefinanciering
Postbus 646
9700 AP Groningen
Zet op de envelop in de Linkerbovenhoek 'Verzoekschrift".

KLACHTEN OVER DE IB- GROEP

Klachten over de Informatie Beheer groep?
Of klachten over de afhandeling van een bezwaar/beroepschrift?
Neem dan contact op met de Nationale ombudsman
Het adres is:
Stadhoudersplantsoen 2
Postbus 29729
2502 LS Den Haag
Het telefoonnummer is 070 - 356 35 63

 


 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen