Ga naar de vernieuwde website van Advocaten.nl

 

MEDISCH TUCHTRECHT


Inleiding:  Bij een medische behandeling kunnen fouten worden gemaakt. Hebt u zoiets meegemaakt en wilt u daarover een klacht indienen, dan kunt u naar het Medisch Tuchtcollege gaan. Het Medisch Tuchtcollege is een van de instanties, die door de wet is aangewezen om ervoor te zorgen dat medische beroepen goed worden uitgeoefend.


inhoud  

VOORAF
U kunt niet met elke klacht over medisch handelen terecht bij het Medisch Tuchtcollege. Er moet sprake zijn van een onzorgvuldige behandeling of bejegening. En verder moet uw klacht aan een aantal voorwaarden voldoen.
Het Medisch Tuchtcollege behandelt klachten over de beroepsuitoefening van artsen, tandartsen en verloskundigen. Ook met klachten over de verstrekking van medicijnen en advies door een apotheker, kunt u terecht bij het Medisch Tuchtcollege.
In deze brochure kunt u lezen wanneer u een klacht kunt indienen, hoe u dat moet doen en wat u daarmee kunt bereiken.

1. MEDISCH TUCHTRECHT

Vindt u dat iemand u onjuist heeft behandeld, dan kunt u proberen om daar samen een oplossing voor te vinden. Lukt dat niet, dan kunt u altijd naar de rechter gaan. Als u een klacht hebt over een medische behandeling, dan geeft de wet in Nederland daarnaast nog de mogelijkheid om naar het Medisch Tuchtcollege te gaan. Het Medisch Tuchtcollege behandelt klachten over de manier waarop artsen, tandartsen, verloskundigen en apothekers hun beroep uitoefenen. Hebt u een klacht over een medische behandeling, dan kunt u naar het Medisch Tuchtcollege gaan in het rechtsgebied, waar degene over wie u klaagt woont of werkt.


2. WAAR ZIJN DE MEDISCHE TUCHTCOLLEGES GEVESTIGD

Er zijn vijf Medische Tuchtcolleges, die elk een eigen rechtsgebied hebben:

Verder is er een Centraal Medisch Tuchtcollege in Den Haag voor de behandeling van geschillen in hoger beroep. Naast het Centraal Medisch Tuchtcollege behandelen de vijf Gerechtshoven (Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Den Haag en Leeuwarden) in een aantal gevallen ook geschillen in hoger beroep.


3. WIE ZITTEN ER IN HET MEDISCH TUCHTCOLLEGE

In het Medisch Tuchtcollege zitten vier artsen en een jurist. Als er een klacht wordt behandelt over een tandarts of een verloskundige, worden twee van de vier artsen vervangen door respectievelijk tandartsen en verloskundigen. Gaat het om een klacht tegen een apotheker, dan zitten in het College vier apothekers. De voorzitter van het College is altijd een jurist, evenals de secretarissen.

4. WIE KAN EEN KLACHT INDIENEN

Als u een klacht wilt indienen moet u rechtstreeks belanghebbende zijn. Dat wil zeggen dat u klaagt over een behandeling die u hebt ondergaan, of die iemand heeft ondergaan met wie u een nauwe relatie hebt of hebt gehad. Ook de regionaal inspecteur van de volksgezondheid kan een klacht indienen. De inspecteur doet dat in de regel alleen, als dat in het algemeen belang is.

5. BESPREEK UW KLACHT EN VRAAG ADVIES

Voordat u een klacht indient is het goed om (te proberen) uw klacht te bespreken met degene die u heeft behandeld, of de instelling waar die persoon werkt. Als er sprake is van een misverstand kan dat uit de weg worden geruimd. Veel instellingen in de gezondheidszorg hebben een eigen klachtencommissie waar u terecht kunt. U kunt ook de hulp inroepen van het regionaal of het provinciaal patiŽnten/consumenten platform. Informatie hierover kunt u krijgen bij de Nederlandse PatiŽnten/Consumenten Federatie of het Landelijk Informatiepunt PatiŽnten (LIP)).

6. RECHTSHULP

Voor een klachtprocedure bij het Medisch Tuchtcollege bent u niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Dat mag natuurlijk wel en soms is dat ook verstandig. Namen en adressen van advocaten kunt u onder andere in de Gouden Gids vonden. Maar ook bij een buro voor rechtshulp kan men u hierover adviseren.

7. KOSTEN

De procedure bij het Medisch Tuchtcollege is kosteloos. Wilt u echter getuigen of deskundigen meenemen of oproepen, dan moet u de kosten daarvoor wel betalen. Ook als u een advocaat wilt inschakelen kost dat geld. Kunt u de kosten van de advocaat (helemaal) niet betalen, dan kunt in een aantal gevallen een 'toegevoegd" advocaat krijgen. Dit betekent dat de overheid een deel van de kosten voor haar rekening neemt. U betaalt dan wel een eigen bijdrage. Hoe hoog die eigen bijdrage is, hangt af van uw inkomen en vermogen. Wilt u voor een toevoeging in aanmerking komen, dan moet u op het gemeentehuis van uw woonplaats een verklaring omtrent inkomen en vermogen (VIV) halen. Als u uitsluitend van een bijstandsuitkering leeft, hebt u geen VIV nodig. U kunt dan volstaan met het invullen van de Verklaring bijstandsgerechtigden en asielzoekers (ABW, RWW, ROA) achterin de VIV-brochure. De VIV of de Verklaring bijstandsgerechtigden geeft u aan uw advocaat. U voegt bij de Verklaring bijstandgerechtigden de meest recente uitkeringsstrook of het bewijs van toekenning ROA-verstrekkingen. Uw advocaat stuurt de verklaring naar de Raad voor de Rechtsbijstand. Daar gaat men na of u voor een toevoeging in aanmerking komt.

8. HOE DIENT U EEN KLACHT IN

U moet uw klacht schriftelijk indienen. In uw klaagschrift moet u in ieder geval vermelden:

 1. uw naam;
 2. uw geboortedatum;
 3. uw adres;
 4. de naam en het praktijk- of woonadres van degene over wie u klaagt;
 5. de inhoud van uw klacht (zo kort en feitelijk mogelijk).
 6. tenslotte ondertekent u het klaagschrift.


Voorbeeld van een klaagschrift

9. WAT KAN HET MEDISCH TUCHTCOLLEGE DOEN

Vindt het Medisch Tuchtcollege dat uw aanklacht terecht is, dan kan het College een maatregel opleggen aan degene die u heeft behandeld. Het College kan een van de volgende vijf maatregelen opleggen:

 1. een waarschuwing;
 2. een berisping;
 3. een geldboete van maximaal f. 10.000,-. Deze boete moet worden betaald aan de Staat der Nederlanden;
 4. een schorsing van de bevoegdheid om het beroep uit te oefenen voor een bepaalde tijd. Deze periode is maximaal een jaar;
 5. ontzeggen van de bevoegdheid om het beroep uit te oefenen. Deze maatregel wordt voor altijd opgelegd.

Het Medisch Tuchtcollege bepaalt zelf welke maatregel wordt opgelegd en houdt geen rekening met wensen of eisen van uw kant.
Het Medisch Tuchtcollege heeft niet de mogelijkheid om u een schadevergoeding toe te kennen.

10. HOE WORDT UW KLACHT BEHANDELD

10.1 VOORONDERZOEK
Als uw klacht is ontvangen vindt er eerst een vooronderzoek plaats. De voorzitter van het Medisch Tuchtcollege gaat na of de gegevens duidelijk en volledig zijn. Ontbreekt er iets of is niet alles duidelijk, dan wordt u meestal schriftelijk om nadere informatie gevraagd. In een enkel geval vraagt de voorzitter of u over uw klacht wilt komen praten. De voorzitter kan ook aan de persoon over wie u klaagt (aangeklaagde) een schriftelijk reactie vragen. Zo'n reactie wordt een weerwoord genoemd. Het Medisch Tuchtcollege beslist op basis van het vooronderzoek of uw klacht op een zitting zal worden behandeld.

10.2 NIET OP DE ZITTING
In een aantal gevallen beslist het Medisch Tuchtcollege dat uw klacht niet op een zitting zal worden behandeld. Uw klacht dan afgedaan op basis van de stukken. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

Wordt uw klacht niet op een zitting behandeld, dan krijgt u daarover schriftelijk bericht. Bent u het niet eens met die beslissing, dan kunt u meestal in hoger beroep gaan bij het Centraal Medisch Tuchtcollege. Als u in beroep kunt gaan, staat dit vermeld in de beslissing van het College.

10.3 INTREKKEN VAN EEN KLACHT
Het kan zijn dat u bij nader inzien uw klacht wilt intrekken. Als u dat doet, wil dat niet zeggen dat uw klacht niet in behandeling wordt genomen. Het College kan van mening zijn dat het algemeen belang wordt gediend bij de behandeling van uw zaak.

10.4 ZITTING
Wordt uw klacht op de zitting behandeld, dan krijgen de aangeklaagde en u allebei een oproep voor de zitting. In de oproep staat waar en wanneer de zitting plaatsvindt. Verder staat er in de oproep waar en wanneer u de stukken kunt inzien, die het College tot op dat moment over uw klacht heeft ontvangen. U kunt de stukken zelf inzien, maar u kunt ze ook door uw advocaat laten bekijken. U hebt overigens kopieŽn van de belangrijkste stukken toegestuurd gekregen, meestal zelfs van alle stukken.

De zitting van het Medisch Tuchtcollege is niet voor het publiek toegankelijk. In een enkel geval kan het College besluiten dat dat wel het geval is.

Zowel u en de aangeklaagde als het College kunnen getuigen en deskundigen vragen om op de zitting te verschijnen. Laat u iemand oproepen, dan is die persoon verplicht te verschijnen. U krijgt de gelegenheid om op de zitting uw klacht toe te lichten. Ook de aangeklaagde krijgt het woord. Verder hoort het College de getuigen en/of deskundigen. De aangeklaagde mag als laatste zijn of haar mening geven. Aan het einde van de zitting zegt de voorzitter van het College binnen welke termijn u de beslissing kunt verwachten.

10.5 UITSPRAAK
Het College geeft in haar beslissing altijd aan waarom het tot die beslissing is gekomen. Meestal doet het College de uitspraak niet in het openbaar. Het College kan, ook al is de uitspraak niet in het openbaar gedaan, beslissen dat de uitspraak wordt gepubliceerd in de Staatscourant en ter publikatie wordt aangeboden aan vakbladen. Dit gebeurt als het College vindt dat het algemeen belang daarmee wordt gediend. In de gepubliceerde uitspraak worden geen namen vermeld.

11. HOGER BEROEP

11.1 Klacht is afgewezen of klager is niet ontvankelijk
Als uw klacht door het Medisch Tuchtcollege is afgewezen, kunt u binnen een maand in hoger beroep gaan bij het Centraal Medisch Tuchtcollege. U kunt ook in hoger beroep gaan bij het Centraal Medisch Tuchtcollege als u als klager niet ontvankelijk bent verklaard.

De aangeklaagde en de inspecteur van de volksgezondheid kunnen in deze gevallen ook in hoger beroep gaan bij het Centraal Medisch Tuchtcollege.

11.2 COLLEGE HEEFT EEN MAATREGEL OPGELEGD
Heeft het Medisch Tuchtcollege College een maatregel opgelegd, dan is er voor u als klager geen hoger beroepsmogelijkheid. Dan kunnen alleen de aangeklaagde en de inspecteur van de volksgezondheid in hoger beroep gaan.

NAAR HET CENTRAAL MEDISCH TUCHTCOLLEGE
Is de opgelegde maatregel een waarschuwing of een berisping, dan moet hoger beroep worden ingesteld bij het Centraal Medisch Tuchtcollege.

NAAR HET HOF
Gaat het echter om een geldboete, een schorsing of een ontzegging, dan moet hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof in het rechtsgebied waar het Medisch Tuchtcollege, dat de beslissing heeft ingenomen, is gevestigd.

11.3 UITSPRAAK
Het Centraal Medisch Tuchtcollege doet zijn uitspraak altijd in het openbaar. Dit geldt ook voor het hof.

12. HOE LANG DUURT HET

Een procedure bij het Medisch Tuchtcollege kost vrij veel tijd. Vanaf het moment dat u een klacht indient duurt het zeker zes maanden voordat het College een uitspraak doet. Dit als er geen bijzonderheden zijn en beide partijen zich aan de gestelde termijnen houden. Volgt er daarna nog een procedure bij het Centraal Medisch Tuchtcollege, dan komen daar nog minstens zes maanden bij.

13. ANDERE MOGELIJKHEDEN OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Naast of in plaats van de mogelijkheid om naar het Medisch Tuchtcollege te gaan, kunt u soms ook terecht bij andere instanties. Veel ziekenhuizen en andere instellingen in de gezondheidszorg hebben een klachten commissie. Gaat uw klacht over iemand die bij een instelling werkt, kijkt u dan eerst of er bij die instelling zo'n commissie is. Is dat het geval dan kan men u daar verder helpen.

Hebt u een klacht over een tandarts, een verloskundige of een apotheker, dan kunt u ook terecht bij de beroepsorganisatie. Een beroepsorganisatie bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. De beroepsorganisatie kan dus alleen uw klacht in behandeling nemen als degene over wie u klaagt bij haar is aangesloten. Zij kan haar leden alleen maatregelen opleggen. Zij kan een waarschuwing of berisping geven, een geldboete opleggen of het lidmaatschap van de beroepsorganisatie ontnemen. De beroepsorganisatie kan u geen schadevergoeding toekennen.

Informatie over hoe u een klacht kunt indienen bij een beroepsorganisatie, kunt u bij die organisatie krijgen.

14. SCHADEVERGOEDING

Als u schade hebt geleden en die vergoed wilt krijgen, moet u degene die u heeft behandeld aansprakelijk stellen. U kunt proberen onderling een schaderegeling te treffen. Lukt dat niet, dan moet u voor de vergoeding van uw schade naar de civiele rechter. In een enkel geval kunt u ook terecht bij de strafrechter.

14.1 CIVIELE RECHTER

Is uw schadebedrag niet hoger dan f. 5000,-, dan gaat u naar de kantonrechter. Voor schade-eisen van meer dan f. 5000,- moet u naar de rechter bij de arrondissementsrechtbank. Een procedure bij de civiele rechter is nooit kosteloos. Zowel bij de kantonrechter als bij de arrondissementsrechtbank moet u een bijdrage in de kosten van de rechtspraak betalen. Dit is het griffierecht. Hoeveel dat is, hangt af van de hoogte van het schadebedrag. In 'INFORMATIE OVER DE KOSTEN VAN EEN GERECHTELIJK PROCEDURE" staat vermeld welke griffierecht bij welke eis hoort.

KANTONGERECHT
Voor schades tot en met f. 5000,- kunt u terecht bij het kantongerecht. Voor een procedure bij de kantonrechter hebt u geen advocaat nodig. De procedure kunt u beginnen met een dagvaardingsformulier, dat u volledig invult en naar het kantongerecht stuurt. Het formulier met toelichting en de folder 'EISER IN EEN CIVIELE KANTONGERECHTSPROCEDURE" kunt u krijgen bij het bureau voor rechtshulp en het ministerie van Justitie.

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK
Voor een schadevergoeding boven de f. 5000,- moet u naar de arrondissementsrechtbank. Hiervoor hebt u wel een advocaat nodig. Namen en adressen van advocaten kunt u onder andere vinden in de Gouden Gids. Ook de advocaten van Advocare kunnen u bijstaan. Maar ook bij een buro voor rechtshulp kan men u hierover advies geven.

Als u de kosten van de advocaat niet helemaal kunt betalen, kunt u in een aantal gevallen een 'toegevoegd" advocaat krijgen. DAAROVER KUNT HIER MEER LEZEN

14.2 STRAFRECHTER
In een enkel geval kunt u voor een schadevergoeding ook terecht bij de strafrechter. U moet zich dan voegen in het strafproces. Dat kan alleen als degene die u heeft gehandeld met die behandeling een strafbaar feit heeft gepleegd. Een strafbaar feit is een handeling of gedraging die in het Wetboek van Strafrecht strafbaar is gesteld. Of er in uw geval sprake is van een strafbaar feit, bepaalt de rechter.

U kunt niet zelf een strafprocedure beginnen. U moet daarvoor aangifte doen bij de politie. De politie maakt van uw verklaring proces-verbaal op. De politie vraagt bij uw aangifte of u aanspraak wilt maken op schadevergoeding door de verdachte. Het proces-verbaal van uw aangifte wordt naar de officier van justitie gestuurd. Over de vervolging door het OM leest u meer in de folder HET OPENBAAR MINISTERIE

De officier van justitie bepaalt of uw zaak aan de rechter wordt voorgelegd. De officier van justitie houdt daarbij rekening met alle omstandigheden. Dus ook met de vraag om schadevergoeding van uw kant. De rechter kan bij zo'n strafproces een schadevergoeding hooguit f. 1500,- toekennen. Aan de voeging in het strafproces zijn voor u geen kosten verbonden. Over dit onderwerp leest u meer in de folder SLACHTOFFER VAN EEN MISDRIJF

15. INFORMATIE EN ADVIES

Wilt u meer informatie hebben of overleg plegen, dan kunt u terecht bij het Informatie en Klachtenburo van het Regionaal of Provinciaal PatiŽnten/Consumenten Platform bij u in de buurt. Bij deze buro's kan men u helpen bij het opstellen van brieven. Ook kunnen zij u begeleiden bij eventuele procedures. Het Landelijk Informatiepunt voor PatiŽnten (LIP) kan u vertellen waar bij u in de buurt zo'n Informatie en Klachtenburo is gevestigd.
Voor meer vragen hierover kunt u een Email zenden naar advocaten.nl
Hier klikken en u vindt alle benodigde adressen bij u in de buurt

 


 

e-mail: info@advocare.nl
terug naar de foldermolen